[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www.cpe.gov.pl

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w zakresie podniesienia efektywności instytucjonalnej MJWPU i jej pracowników poprzez transfer, adaptację oraz wdrożenie i upowszechnienie nowego rozwiązania, powstałego we współpracy z partnerem ponadnarodowym oraz przy udziale partnera krajowego, opracowanie zestawu procedur działania i rekomendacji dla instytucji wdrażających projekty unijne oraz program szkoleniowo-rozwojowy pracowników tychże instytucji wraz z narzędziem umożliwiającym zdefiniowanie potrzeb pracowników.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie z instytucją publiczną, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.
 4. Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze inwestycji w zdolności instytucjonalnie
  i sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług oraz projektów współpracy ponadnarodowej.
 5. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 6. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 02.03 do 22.03.2016 roku.

Oferty  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  adnotacją „Otwarty nabór na Partnera w projekcie w ramach konkursu nr: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w terminie od 02.03 do 22.03.2016 roku (decyduje  data  wpływu do MJWPU do 22.03.2016 do godz. 15.00).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, e-mail: intn.team@mazowia.eu


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2016-03-01
 • Czas wytworzenia:
 • 2016-03-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content