[ic_wcag]

Projekty realizowane przez MJWPU w ramach PT FEM na lata 2024 – 2026

Tytuł projektu:

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla MJWPU na lata 2024 – 2026 w zakresie informacji i komunikacji

Logotyp FEM

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu:

I. Działania informacyjne i promocyjne

Realizowane zadanie pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu świadomości roli Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. W ramach realizowanego zadania utrzymane zostaną portale internetowe poświęcone wdrażaniu projektów FEM 2021-2027 (w tym programów z poprzednich perspektyw i planów po 2027 r.). Udostępnione zostaną informacje przedstawiające korzyści z FEM 2021-2027 oraz Funduszy UE dla Mazowsza. Projekt zapewni popularyzację Funduszy Europejskich, zachęci do pozyskiwania informacji i korzystania z FE poprzez materiały promocyjne trafiające do jak największej liczby odbiorców oraz organizacje konferencji regionalnych i Forum Rozwoju Mazowsza. Realizacja przedmiotowego zadania zapewni spójność systemu informacji i komunikacji programu, w tym wizualizacji marki FE.

 

Grupy docelowe:

– beneficjenci i potencjalni beneficjenci;

– potencjalni uczestnicy projektów i uczestnicy projektów;

– ogół społeczeństwa województwa mazowieckiego;

 – środowiska opiniotwórcze (w tym media, liderzy opinii itp.)

 

Cel projektu:

Skuteczna i efektywna informacja i promocja FEM 2021-2027

  

Efekty, rezultaty projektu:

Planowanym efektem jest osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika:

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu: 3 [szt.]

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu) : 12 510 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 9 007 200,00 PLN

 

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

 


 

Tytuł projektu:

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla MJWPU na lata 2024 – 2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli

Logotyp FEM

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu:

I. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

Realizacja projektu w zakresie przygotowania, oceny, wdrażania, monitorowania i kontroli FEM 2021-2027 wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej kadry a także utrzymania stabilnego poziomu zatrudnienia.

II. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów dokonujących oceny projektów

Zgodnie z art. 80 ustawy wdrożeniowej powoływani są eksperci, których zadaniem jest ocena projektów niezbędna do stworzenia listy rankingowej projektów spełniających kryteria naboru.

III. Utrzymanie systemów IT

Realizacja projektu w zakresie przygotowania, oceny, wdrażania, monitorowania i kontroli FEM 2021-2027 odbywa się przy użyciu systemów teleinformatycznych. W związku z powyższym niezbędne jest zapewnienie utrzymania i rozwoju systemów oraz funkcjonalności niezbędnych do obsługi procesów związanych
z realizacją FEM 2021 – 2027.

IV. Wynajem środków transportu na rzecz FEM 2021-2027

Jednym z zadań związanych z realizacją FEM jest kontrola projektów u beneficjenta oraz wizyty monitoringowe realizowanych projektów, które odbywają się na terenie całego województwa mazowieckiego oraz w siedzibach beneficjentów poza województwem mazowieckim, którzy realizują projekty na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym istnieje potrzeba zapewnienia kontrolującym pracownikom środków transportu, wydatki w tym zakresie obejmą wynajem samochodów, zakup paliwa oraz inne niezbędne wydatki eksploatacyjne.

 

Grupy docelowe:

– pracownicy MJWPU;

– eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie.

 

Cel projektu:

Projekt zapewnia wsparcie MJWPU w zarządzaniu zasobami ludzkimi tj. utrzymywaniu stabilnego poziomu zatrudnienia i zapobieganiu fluktuacji wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz utrzymywaniu odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, technicznego i administracyjnego pozwalającego na prawidłowy i efektywny proces wdrażania FEM 2021 – 2027.

 

Efekty, rezultaty projektu:

Planowanym efektem jest osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika:

Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej: 3 600 [szt.]

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu) : 156 811 111,11 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 112 904 000,00 PLN

 

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

 


 

Tytuł projektu:

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla MJWPU na lata 2024 – 2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Logotyp FEM

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu:

I. Podnoszenie kwalifikacji pracowników

  1. Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie wdrażania funduszy UE poprzez szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji;
  2. Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie postanowień KPP, prawidłowej realizacji zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację.
  3. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry kierowniczej posiadającej wiedzę z zarządzania zespołem, różnorodnością i przestrzeganiem norm etycznych.

II. Działania szkoleniowo – edukacyjne

  1. Rozwój kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, niezbędnych do skutecznego aplikowania o fundusze UE, prowadzenia i rozliczania projektów, m.in. organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych, a także konsultacji i usług doradczych, w tym pomoc w dostosowaniu działań do założeń Europejskiego Zielonego Ładu i DNSH czyli „nie czyń poważnych szkód”.
  2. Podnoszenie wiedzy na temat wdrażania zasad horyzontalnych w realizowanych projektach, szczególnie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji osób i grup narażonych / dyskryminowanych.

 

Grupy docelowe:

– pracownicy MJWPU;

– beneficjenci i potencjalni beneficjenci;

– uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów.

 

Cel projektu:

I. Zapewnienie potencjału administracyjnego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie wdrażania funduszy UE.

II. Wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych beneficjentów) w skutecznym aplikowaniu i realizacji projektów.

 

Efekty, rezultaty projektu:

Planowanym efektem jest osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika:

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji: 1 200 [liczba osób]

Wartość docelowa – kobiety: 810

Wartość docelowa – mężczyźni: 390

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu) : 6 810 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 4 903 200,00 PLN

 

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

Skip to content