[ic_wcag]

Aktualności

Projekty realizowane przez MJWPU na lata 2015-2018

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego oraz wsparcie realizacji procesu programowania.

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 9 420

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy  5

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 1 300

Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych 1

Liczba użytkowników systemów informatycznych 8 200

Liczba opracowanych ekspertyz 10

wartość projektu

78 272 919,20 zł.

wkład Funduszy Europejskich

62 618 334,96 zł.

 

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego zarządzania oraz wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, wsparcie procesów informacji i promocji

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 10 130

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 2 000 000

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 3

Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej 90

wartość projektu

11 361 987,97 zł.

wkład Funduszy Europejskich

9 089 590,37 zł.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Przemysław Chwiszczuk
  • Wytwarzający:
  • Przemysław Chwiszczuk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-01-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-01-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content