[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Projekty realizowane przez MJWPU na lata 2019-2023

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego oraz wsparcie realizacji procesu programowania.

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 17 450

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 813

Liczba użytkowników systemów informatycznych 8 000

wartość projektu

145 709 045,00 zł

wkład Funduszy Europejskich

116 567 236,00  zł

 

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2019 – 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego zarządzania oraz wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, wsparcie procesów informacji i promocji

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 7 000

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 2 000 000

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 5

wartość projektu

15 229 700,00 zł.

wkład Funduszy Europejskich

12 183 760,00  zł.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Przemysław Chwiszczuk
  • Wytwarzający:
  • Przemysław Chwiszczuk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-01-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-01-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content