[ic_wcag]

Wymagane dokumenty

Dokumenty i procedura aplikacji na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze:

Uwaga, pamiętaj o załączeniu skanu/kopii całych dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
  • listu motywacyjnego;
  • świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
  • dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności.

Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacyjnym, któremu zostanie zaproponowana praca w MJWPU, będzie zobowiązany do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


  1. Potwierdzenie wykształcenia
  2. Potwierdzenie stażu pracy
  3. Potwierdzenie doświadczenia zawodowego
  4. Potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności

AKTUALNE OFERTY PRACY

Skip to content