[ic_wcag]

Potwierdzenie stażu pracy

2.  Potwierdzenie stażu pracy

1. Przez udokumentowany staż pracy rozumiemy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, służby w formacjach mundurowych lub spółdzielczej umowy o pracę, a także  płatnego stażu pracy potwierdzony:

W przypadku zakończenia stosunku pracy – świadectwami pracy/służby, skan/kopię dokumentu, zawierający następujące dane:

 • nazwa pracodawcy,
 • miejscowość i data wystawienia dokumentu,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • okres zatrudnienia,
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,
 • okres trwania urlopu bezpłatnego,
 • podpis pracodawcy.

Dodatkowe informacje możesz zanonimizować w celu usunięcia danych nadmiarowych. Przesłanie skanu całego dokumentu oznacza zgodę na przetwarzanie wszystkich (w tym niewymaganych przez Jednostkę) danych, zawartych w świadectwie pracy.

W przypadku pozostawania w stosunku pracy – aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu od obecnego pracodawcy, skan/kopię dokumentu zawierający okres zatrudnienia oraz następujące dane:

 • nazwa pracodawcy,
 • miejscowość i data wystawienia dokumentu,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • okres zatrudnienia,
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska, lub pełnione funkcje,
 • rodzaj umowy.

W przypadku odbycia płatnego stażu pracy – zaświadczenia zawierającego następujące dane:

 • nazwa pracodawcy,
 • miejscowość i data wystawienia dokumentu,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • okres zatrudnienia,
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska, lub pełnione funkcje.

Jeśli w zaświadczeniu znajdują się dane nadmiarowe możesz je zanonimizować. Przesłanie skanu/kopii całego dokumentu oznacza zgodę na przetwarzanie wszystkich (w tym niewymaganych przez Jednostkę) danych, zawartych w zaświadczeniu o zatrudnieniu.


2. Na kierowniczych stanowiskach urzędniczych: dokumenty zgodnie z powyższym lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Skip to content