[ic_wcag]

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mazowia.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://mazowia.eu.

Data publikacji strony internetowej: 05.03.2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.03.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 05.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność architektoniczna placówek Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU)

Siedziba główna

1. ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Do budynku, przy ul. Inflanckiej 4 prowadzą dwa wejścia:

  • wejście główne do MJWPU – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W holu głównym znajduje się kancelaria ogólna i recepcja, które udzielają informacji i pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  • wejście od strony patio pomiędzy budynkami A oraz B –  jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie.

2. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa

Wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W holu głównym znajduje się posterunek ochrony, który udziela informacji i pomaga osobom z niepełnosprawnościami. W holu głównym znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. W odległości ok. 150 m od wejścia znajdują się 2 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do MJWPU można dojechać samodzielnie (bezpłatny parking przed budynkami) lub środkami komunikacji publicznej.

  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Golędzinów 03, 04.
  • Dojazd tramwajem: przystanek Golędzinów 01, 02.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się tylko na parterze przy wejściach głównych.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W MJWPU obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z posterunku ochrony osobiście.

Oddziały zamiejscowe

1. Plac Kościuszki 5, 06 – 400 Ciechanów

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest podjazd betonowy, wewnątrz platforma szynowa – obsługiwana przez pracownika MJWPU). Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz płatny parking.

2. J. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest winda obsługiwana przez pracownika ochrony). Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się posterunek ochrony oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz płatny parking.

3. Kolegialna 19, 09-402 Płock

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz bezpłatny parking.

4. Kościuszki 5a, 26-610 Radom

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest podjazd betonowy, wewnątrz platforma szynowa – obsługiwana przez pracownika recepcji). Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz bezpłatny parking.

5. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz bezpłatny parking.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karol Zaczyński, adres poczty elektronicznej k.zaczynski@mazowia.eu. Można się także kontaktować dzwoniąc pod numer telefonu +48 022 542 2196. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content