[ic_wcag]

Potwierdzenie doświadczenia zawodowego

3. Potwierdzenie doświadczenia zawodowego

Przez doświadczenie zawodowe rozumiemy doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. Doświadczenie zawodowe jest pojęciem szerszym niż staż pracy. W dokumentach (w CV lub liście motywacyjnym) wskaż jednoznacznie czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego i wymień główne czynności lub zadania.

Skip to content