[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrekcja

Wiesława Nowaczyńska

Zadania:

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi sprawami w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Jednostki;
 2. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. koordynacja działań i sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem, analizą i realizacją planu finansowego Jednostki;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 6. sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem okresowych sprawozdań finansowych;
 7. sprawowanie nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją projektu polityki rachunkowości w Jednostce;
 8. kontrasygnowanie dokumentów finansowych;
 9. inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli IP II/Instytucji Wdrażającej/IP odpowiednio do zakresu zadań nadzorowanych;
 10. koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio mu podległych;
 11. akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 12. wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień;
 13. dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
 14. sprawowanie nadzoru nad ewidencją przepływów finansowych w ramach dotacji celowej;
 15. sprawowanie nadzoru nad  procesem windykacji należności.

Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlegają:

 1. Wydział Planowania i Analiz (WPA);
 2. Wydział Płatności i Refundacji (WPR);
 3. Wydział Księgowości (WK);
 4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej (WPT);
 5. Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji (WW).

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-15
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content