[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Organizacja 2 szkoleń dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

W dniu 06.11.2019 r. w niniejszym zapytaniu ofertowym wprowadzono następujące zmiany:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, które będą w imieniu Wykonawcy realizować zamówienie i były wskazane w Ofercie Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego uniemożliwiającego osobie wskazanej przez Wykonawcę, wykonywanie czynności wynikających z Umowy lub utraty uprawnień do wykonywania takich czynności przez tą osobę (jeżeli dotyczy), czego Strony nie mogły przewidzieć wcześniej. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o konieczności zmiany osoby. Powiadomienie o konieczności zmiany osoby musi mieć formę pisemną lub e-mailową zawierającą minimalnie: imię i nazwisko, pełnioną rolę/funkcję oraz przyczynę braku możliwości realizacji zadań przez daną osobę. Wraz z powyższą informacją Wykonawca zobowiązany jest zaproponować co najmniej jedną inną osobę, która będzie realizowała zadania związane z przeprowadzeniem szkoleń w zastępstwie oraz powiadomić Zamawiającego o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu nowej osoby. W przypadku dokonania takiej zmiany, nowa osoba musi posiadać wiedzę, umiejętności, doświadczenie nie gorsze niż osoby wskazane w Ofercie. Poprzez stwierdzenie, że „nowa osoba musi posiadać wiedzę, umiejętności, doświadczenie nie gorsze” Zamawiający rozumie osoby, które w przyjętych kryteriach wyboru otrzymałby nie mniej punktów niż osoby wskazane przez Wykonawcę w treści Oferty. W przypadku braku akceptacji zaproponowanej kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kolejnych kandydatur (w terminie 3 dni kalendarzowych), aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego tak, aby zadanie było realizowane wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego oraz w liczbie opisanej w SOPZ. Powyższa zmiana nie będzie powodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu Umowy, nie może również wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług.

2. Zmienia się punkt 1 Zapytania i przyjmuje brzmienie:

 

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 

Przygotowania i przeprowadzenie szkoleń przez 2 trenerów:

Szkolenie I:  Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole :

– trener z wykształceniem wyższym z minimum 3 –  letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zespołem/ współpracy w zespole, tj. prowadzący osobiście jako trener co najmniej 25 szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia, w tym co najmniej 10 szkoleń dla pracowników administracji .

Szkolenie II : Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce:

– trener z wykształceniem wyższym spełniający poniższe warunki:

 • – minimum 3 –  letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych, tj. prowadzenie osobiście jako trener co najmniej 25 szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia, w tym co najmniej 10 szkoleń dla pracowników administracji publicznej (proszę o wypełnienie załączonych tabel).
 • opracowanie (trener jest autorem/współautorem) min. 4 publikacji z Prawa zamówień publicznych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Zmienia się punkt 10 i przyjmuje brzmienie:

Zapewnienie noclegu w tym samym obiekcie co sale szkoleniowe na terenie województwa mazowieckiego poza granicami m.st. Warszawy, nie dalej niż 100 km od Dworca Centralnego, licząc od ul. Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa  za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości, tj., www.targeo.plwww.zumi.pl lub innym portalu umożliwiającym pomiar odległości wskazanym przez Wykonawcę (Zamawiający nie dopuszcza pomiaru w linii prostej oraz „w promieniu”, jak również pomiarów z wykorzystaniem tras pieszych, rowerowych, a także dróg prywatnych oraz o ograniczonym dostępie)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie oferty 2 szkoleń dwudniowych z następujących zakresów tematycznych:

 

I. Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole

II. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 

 1. Przygotowania i przeprowadzenie szkoleń przez 2 trenerów:

Szkolenie I:  Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole :

– eksperta (praktyka) z wykształceniem wyższym z minimum 3 –  letnim, udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zespołem/ współpracy w zespole, tj. prowadzącego osobiście jako trener co najmniej 25 szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia, w tym co najmniej 10 szkoleń dla pracowników administracji publicznej (proszę o wypełnienie załączonych tabel).

Szkolenie II : Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce:

– eksperta (praktyka) z wykształceniem wyższym spełniającego poniższe warunki:

 • minimum 3 –  letnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych, tj. prowadzenie osobiście jako trener co najmniej 25 szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia, w tym co najmniej 10 szkoleń dla pracowników administracji publicznej (proszę o wypełnienie załączonych tabel).
 • opracowanie min. 4 publikacji z Prawa zamówień publicznych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega możliwość spotkania z trenerami przed szkoleniem, w celu omówienia programów szkoleń.

 1. Opracowanie i przygotowanie materiału dydaktycznego dla wszystkich uczestników obu  szkoleń + 1 egzemplarz archiwalny dla Zamawiającego;
 2. Przygotowanie i wręczenie uczestnikom ankiet oceniających szkolenia, przekazanie oryginałów ankiet Zamawiającemu;
 3. Przygotowanie i wręczenie uczestnikom dyplomów ukończenia szkolenia (rozdanie na szkoleniu + przekazie 1 kopii Zamawiającemu);
 4. Przygotowanie raportu ewaluacyjnego z każdego szkolenia dla Zamawiającego;
 5. Przeprowadzenie każdego szkolenia w sali szkoleniowej  dostosowanej do prowadzenia szkolenia dla zaplanowanej grupy osób (sala szkoleniowa dostępna 8h pierwszego i 8h drugiego dnia szkolenia);

Zamawiający wymaga, żeby sala szkoleniowa:

– była przestronna, tj. przystosowana do liczby osób w grupach przewidzianych do szkolenia, tj. 24 i 45 osób;

– była wyposażona  w oświetlenie naturalne (okna) i sztuczne;

– była wyposażona  w klimatyzację i ogrzewanie, nie dopuszcza się klimatyzatorów przenośnych;

– była wyposażona w miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia (miękkie krzesła) w układzie przy stołach, z miejscem umożliwiającym wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia;

– gwarantowała naukę w warunkach wymaganych w przepisach BHP;

oraz była wyposażona w każdym dniu szkolenia w:

– nagłośnienie, jeden mikrofon bezprzewodowy;

– rzutnik multimedialny;

– laptop umożliwiający odtwarzanie prezentacji, plików tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych;

– ekran;

– tablicę typu flipchart wraz z markerami oraz papierem;

– dostęp do internetu;

– sprawne zaplecze sanitarne w pobliżu sali szkoleniowej;

Ponadto wymagana jest możliwość:

– korzystania z obsługi technicznej sali w przypadku jakichkolwiek problemów lub usterek technicznych.

 1. Zapewnienie ciągłego serwisu kawowego pierwszego i drugiego dnia szkolenia;

Serwis kawowy powinien obejmować:

– kanapki jednorazowo na wejście tylko pierwszego dnia, przed rozpoczęciem szkolenia,

– herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, cukier, mleczko do kawy, cytryna

– gorącą wodę do herbaty w warniku (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników szkolenia);

– kawę z ekspresu ciśnieniowego;

– kruche ciasteczka, co najmniej 4 rodzaje;

– woda mineralna

 1. Zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników w wydzielonej sali restauracyjnej, które
  powinno obejmować:

–  Zapewnienie dwudaniowego lunchu w formie bufetu pierwszego i drugiego dnia każdego
szkolenia: zupa + 2 dania mięsne lub 1 mięsne i 1 rybne, surówki

– deser, kawa, herbata, woda, soki.

–   Zorganizowanie uroczystej kolacji zasiadanej (wieczorem pierwszego dnia szkolenia),

–   Zapewnienie śniadania w formie bufetu  (drugiego dnia szkolenia)

 1. Zapewnienie noclegu i przebiegu szkolenia w obiekcie spełniającym wymogi hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (kategoryzacja obiektów hotelarskich zgodnie zmaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
 2. Zapewnienie noclegu w tym samym obiekcie co sale szkoleniowe na terenie województwa mazowieckiego poza granicami m.st. Warszawy, nie dalej niż 100 km od Dworca Centralnego, licząc od ul. Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa  za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości, tj., www.targeo.plwww.zumi.pl (Zamawiający nie dopuszcza pomiaru w linii prostej oraz „w promieniu”, jak również pomiarów z wykorzystaniem tras pieszych, rowerowych, a także dróg prywatnych oraz o ograniczonym dostępie)

– nocleg w pokojach 1, 2 i 3-osobowych;

 1. Osobę do koordynacji szkoleń, która będzie obecna wraz z grupą podczas realizacji całego przedsięwzięcia oraz mającą stały kontakt z przedstawicielem Zamawiającego. W jej gestii będzie także:

–  skoordynowanie transportu i zakwaterowania w obiekcie,

–  dokonanie rejestracji uczestników,

– zapewnienie uczestnikom przed rozpoczęciem szkoleń niezbędnych informacji organizacyjnych,
w szczególności o planie szkoleń, a także bieżącej informacji o miejscu organizacji szkoleń,

–  współpraca z obsługą obiektu i przedstawicielami Zamawiającego w kwestiach dotyczących
infrastruktury szkoleniowej, organizacji szkoleń.

 1. Zapewnienie transportu w obie strony dla wszystkich uczestników szkoleń. Wyjazd z siedziby
  Zamawiającego pierwszego dnia szkolenia i powrót do siedziby Zamawiającego drugiego dnia
  szkolenia.
 2. Oznakowania wszystkich dokumentów, tj. strony tytułowej materiałów szkoleniowych, list obecności, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, raportów z ewaluacji szkoleń, ankiet, protokołu odbioru zgodnie  wymaganiami, wskazanymi przez Zamawiającego;

 

Proponowane programy szkoleń:

 

 1. Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole (wg. Koncepcji J. Oldhama i L. Morris.)

 

 1. Osobowość menedżera jako system obejmujący jego wszystkie cechy charakterystyczne, odczucia, myśli, postawy, typowe zachowania oraz mechanizmy radzenia sobie z problemami.
 2. Wpływ osobowości menedżera na sposób działania i realizacji ważnych zadań zawodowych:
 • wykonywanie codziennych  obowiązków,
 • podejmowanie indywidualnych i zespołowych decyzji,
 • planowanie, wyznaczanie celów i delegowanie zadań,
 • radzenie sobie z nakazami zewnętrznymi lub wewnętrznymi,
 • krytykowanie i reagowanie na krytykę,
 • dostosowywanie się do reguł funkcjonujących w zespole i organizacji,
 • przyjmowanie odpowiedzialności i dzielenie się nią oraz współpracę z ludźmi.
 1. Poznanie specyfiki swojego funkcjonowania w sześciu kluczowych sferach życia:
 • Ja – poczucie tożsamości, samoocena, obraz samego siebie
 • Związki – jak ważni są dla nas inni ludzie, w jaki sposób układamy sobie życie z nimi
 • Praca – jaki jest nasz styl działania, kierowania zespołem, organizacja pracy własnej            i innych
 • Emocje – obejmuje nasze zwykłe nastroje i stany emocjonalne
 • Samokontrola – określa nasz poziom spontaniczności i zdolności do działania impulsywnego
 • Rzeczywistość – jak wyobrażenia o świecie kształtują nasze zachowanie
 1. Lokalizacja swoich sfer dominujących i swojego wzoru myślenia, odczuwania i zachowania
 2. Budowanie harmonii pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
 3. Indywidualne sposoby reakcji i radzenia sobie ze stresem w zarządzaniu
 4. Elastyczność myślenia i działania jako podstawa do akceptacji zmian organizacyjnych                 i działania w zmiennych warunkach.
 5. Określenie kierunków i płaszczyzn rozwoju i dalszego doskonalenia siebie

 

 1. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce

 

I Dzień

 1. Planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych

 

 1. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
 2. Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
 3. Korekty planu zamówień publicznych
 4. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznychNewralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
 5. Jak opisywać przedmiot zamówienia w ramach robót budowlanych?
 6. Elementy obowiązkowe
 7. Elementy zakazane
 8. Aspekty społeczne, w tym wymagania dotyczące zatrudnienia. Klauzule w SIWZ oraz umowach
 9. Podział zamówienia na części

 

 • Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.
 1. Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 3. Szczególny, obiektywnie uzasadni ony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja
 4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 5. Oferta oraz oświadczenia dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
 6. postępowaniu.
 7. Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej: pojęcie „grupy kapitałowej”,
 8. Zasady składania oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 9. Wadium
  Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień
 10. Rażąco niska cena
  Poprawianie ofert
  Odrzucanie ofert
  Unieważnianie postępowań
 11. Procedura odwrócona
 12. Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp
 13. Kryteria oceny ofert stosowane w zamówieniach publicznych
 14. Bilans kryteriów
 15. Niebezpieczeństwa
 16. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
 17. Ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny, poprawny dobór kryteriów oceny ofert, skutki błędnego określania znaczenia kryteriów.
 18. Umowy w zamówieniach publicznych
 19. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
  Kary umowne w umowach
  Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 20. Zmiany do umów w kontekście nakładania korekt finansowych
  Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy
 21. Elektronizacja zamówień publicznych
 22. Elektroniczny JEDZ
 23. Zasady składania JEDZ elektronicznie
 24. Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
 25. Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji
 • Nieprawidłowości
 1. Korekty finansowe – analiza pod kątem Taryfikatora z uwzględnieniem omówienia aktualnego

 

II Dzień

 1. Zasada konkurencyjności a rozeznanie rynku
 2. Rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności w kontekście nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020

 

 1. Baza konkurencyjności
 2. Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego

 

 • Zasada konkurencyjności
 1. Kto i kiedy powinien stosować „Zasadę konkurencyjności”
 2. PZP czy „Zasada konkurencyjności” – Jak wybrać odpowiednią procedurę udzielania zamówienia?
 3. Protokół z szacowania wartości zamówienia – prawidłowe udokumentowanie przeprowadzenia analizy cen rynkowych w tym podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania procedury Zasady konkurencyjności
 4. Zwolnienia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, w tym zamówienia, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych
 5. Opis przedmiotu zamówienia
 6. Warunki udziału w postępowaniu
 7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 8. Podział zamówienia na części  – prawo czy obowiązek?
 9. Wybór najkorzystniejszej oferty
 10. Dokumentowanie zamówienia
 11. Protokół z przeprowadzonego postępowania ofertowego
 12. Prawidłowe postępowanie w przypadku braku wzoru umowy w zapytaniu ofertowym

a przedłużeniem terminu wykonania zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym

 • Dopuszczalność zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Udostępnianie informacji o zamówieniu. Tajemnica przedsiębiorstwa

 

 1. Najczęstsze błędy w postepowaniach prowadzonych zgodnie z Zasadą konkurencyjności – warsztaty w kontekście zapisów Taryfikatora

 

Termin wykonania zamówienia:

19-20.11.2019 r.

 

Czas trwania każdego szkolenia: dwa dni (Program każdego szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut).

 

Planowana liczba osób: 69 pracowników w podziale na 2 grupy:

Szkolenie I: ok. 24 osoby,

Szkolenie II: ok. 45 osób

 

Termin składania ofert:

Oferta powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu ofertowym na adres: e.marciniak@mazowia.eu oraz i.plodzik@mazowia.eu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2019 r. do godziny 23:59.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę kryteria:

 1. cena przeprowadzenia szkolenia (wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, tj. stawka za 1 osobę x liczba osób)- 50%
 2. liczba przeprowadzonych szkoleń przez wskazanego trenera prowadzącego szkolenie I (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej tabeli, za każde szkolenie wykazane w tabeli powyżej wymaganego minimum trener otrzyma 1 punkt. Za realizację równo 25 szkoleń nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium ) – 25 %
 3.       liczba przeprowadzonych szkoleń przez wskazanego trenera prowadzącego szkolenie II zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej tabeli, za każde szkolenie wykazane w tabeli powyżej wymaganego minimum trener otrzyma 1 punkt. Za realizację równo 25 szkoleń nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium ) – 25 %
 4. Warunkiem koniecznym jest wykonanie przez firmę szkoleniową minimum trzech usług kompleksowej realizacji szkoleń (3 szkolenia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł za szkolenie, potwierdzonych referencjami) w okresie 3 lat przed terminem składania ofert. Przez kompleksową obsługę szkoleń zamawiający rozumie zorganizowanie szkolenia poprzez zapewnienie wykładowców, materiałów szkoleniowych, obsługi organizacyjnej ze strony firmy realizującej szkolenia, obiektu hotelowego wraz z noclegami, pełnym wyżywieniem wraz z serwisami kawowymi, sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem oraz transportu dla wszystkich uczestników szkolenia. (proszę o wypełnienie załączonych tabel).

 

Proszę o określenie w ofercie jednostkowego kosztu udziału w szkoleniu (na 1 uczestnika) oraz łącznego kosztu szkolenia. Ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy będzie zależeć od rzeczywistej liczby uczestników szkolenia, przez co należy rozumieć liczbę uczestników przesłanych mailem w formie listy na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Cena powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: wynagrodzenia, koszty użytkowania własnego sprzętu oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

 

Uwaga: z tytułu udzielenia odpowiedzi na zadane w niniejszym dokumencie pytania, Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Przesłanie oferty (wraz z załącznikami) nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zamówienia na przeprowadzenie szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych, stanowi element kształcenia zawodowego.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wycenić wszystkie szkolenia wchodzące w przedmiot zamówienia

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W dniu 13 listopada 2019 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty.
Wybrano ofertę firmy:
Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.
al. Solidarności 72 lok. 17
00-145 Warszawa
na 75 900 zł

Pełna lista podmiotów

1. Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr s.c.
2. Adept s.c.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-11-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-11-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content