[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Plan zamówień publicznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 2019 r.

Działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej Zamawiający lub MJWPU) zamieszcza na stronie internetowej Plan zamówień publicznych na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy P.z.p. Zamawiający zamieszcza aktualny na dzień 18.01.2019 r. Plan zamówień publicznych na rok 2019 r.

Plan zamówień przygotowywany jest na podstawie propozycji Kierowników Wydziałów, zaakceptowanych przez Zastępców Dyrektora MJWPU lub bezpośrednio przez Dyrektora MJWPU.

Należy wziąć pod uwagę, iż dokument ten ma wyłącznie charakter Planu (aktualnego na dzień jego sporządzenia i ew. udostępnienia), w związku z czym rzeczywista realizacja poszczególnych jego elementów może odbywać się w nieco zmienionej formie, zakresie i terminie.

Szacunkowe wartości poszczególnych zamówień będą aktualizowane przed wszczęciem każdego projektu.

Kwota przeznaczona na realizację danego zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p., może zostać podana nie wcześniej niż w trakcie otwarcia ofert (złożonych w związku z konkretnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego). W związku z powyższym, informacje na temat kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zamówień nie zostały udostępnione.

W związku z realizacją projektów wymagających stosowania ustawy P.z.p., każdorazowo powoływana jest Komisja przetargowa (z wyjątkiem sytuacji, w których nie jest to wymagane). Tylko wyznaczono osoby mogą kontraktować się z Wykonawcami, w związku z czym, nazwiska osób, wskazanych do przygotowania poszczególnych postępowań nie mogą być przekazane na tym etapie.

Informacje na temat źródła finansowania poszczególnych projektów, będą zamieszczane zgodnie obowiązującymi wymaganiami.

Informacje na temat prowadzonych przez Zamawiającego postępowań zamieszczane są na stronie internetowej MJWPU:

Zakładka „Zamówienia publiczne”

Zakładka „Planowane zamówienia publiczne”

oraz w odpowiednich publikatorach:

Biuletyn Zamówień Publicznych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Baza konkurencyjności

Zapraszamy do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych przez MJWPU.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Zamawiającym.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-01-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-01-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content