[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na organizację 2 szkoleń: I. Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole, II. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce

Szanowni Państwo,

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji 2 szkoleń z zakresu:

 1. Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole
 2. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. Przygotowania i przeprowadzenie szkoleń przez 2 trenerów:

Szkolenie I:  Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole :

– eksperta (praktyka) z wykształceniem wyższym z minimum 3 –  letnim, udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zespołem/ współpracy w zespole, tj. prowadzącego osobiście jako trener co najmniej 25 szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia, w tym co najmniej 10 szkoleń dla pracowników administracji publicznej (proszę o wypełnienie załączonych tabel).

Szkolenie II : Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce:

– eksperta (praktyka) z wykształceniem wyższym spełniającego poniższe warunki:

 • – minimum 3 –  letnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych, tj. prowadzenie osobiście jako trener co najmniej 25 szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia, w tym co najmniej 10 szkoleń dla pracowników administracji publicznej (proszę o wypełnienie załączonych tabel).
 • opracowanie min. 4 publikacji z Prawa zamówień publicznych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega możliwość spotkania z trenerami przed szkoleniem, w celu omówienia programów szkoleń.

 1. Opracowanie i przygotowanie materiału dydaktycznego dla wszystkich uczestników obu  szkoleń + 1 egzemplarz archiwalny dla Zamawiającego;
 2. Przygotowanie i wręczenie uczestnikom ankiet oceniających szkolenia, przekazanie oryginałów ankiet Zamawiającemu;
 3. Przygotowanie i wręczenie uczestnikom dyplomów ukończenia szkolenia (rozdanie na szkoleniu + przekazie 1 kopii Zamawiającemu);
 4. Przygotowanie raportu ewaluacyjnego z każdego szkolenia dla Zamawiającego;
 5. Przeprowadzenie każdego szkolenia w sali szkoleniowej  dostosowanej do prowadzenia szkolenia dla zaplanowanej grupy osób (sala szkoleniowa dostępna 8h pierwszego i 8h drugiego dnia szkolenia);

Zamawiający wymaga, żeby sala szkoleniowa:

– była przestronna, tj. przystosowana do liczby osób przewidzianych do szkolenia;

– posiadała oświetlenie naturalne (okna) i sztuczne;

– posiadała klimatyzację i ogrzewanie, nie dopuszcza się klimatyzatorów przenośnych;

– posiadała miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia (miękkie krzesła) w układzie przy
stołach, z miejscem umożliwiającym wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia;

– gwarantowała naukę w warunkach wymaganych w przepisach BHP;

oraz była wyposażona w każdym dniu szkolenia co najmniej w:

– nagłośnienie, jeden mikrofon bezprzewodowy;

– rzutnik multimedialny;

– laptop umożliwiający odtwarzanie prezentacji, plików tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych;

– ekran;

– tablicę typu flipchart wraz z markerami oraz papierem;

– dostęp do internetu;

– sprawne zaplecze sanitarne w pobliżu sali szkoleniowej;

Ponadto wymagana jest możliwość:

– korzystania z obsługi technicznej sali w przypadku jakichkolwiek problemów lub usterek technicznych.

 1. Zapewnienie ciągłego serwisu kawowego pierwszego i drugiego dnia szkolenia;

Serwis kawowy obejmować będzie:

– kanapki jednorazowo na wejście tylko pierwszego dnia, przed rozpoczęciem szkolenia,

– herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, cukier, mleczko do kawy, cytryna

– gorącą wodę do herbaty w warniku (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników szkolenia);

– kawę z ekspresu ciśnieniowego;

– kruche ciasteczka, co najmniej 4 rodzaje;

– woda mineralna

 1. Zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników w wydzielonej sali restauracyjnej, które
  powinno obejmować:

–  Zapewnienie dwudaniowego lunchu w formie bufetu pierwszego i drugiego dnia każdego
szkolenia: zupa + 2 dania mięsne lub 1 mięsne i 1 rybne, surówki

– deser, kawa, herbata, woda, soki.

–   Zorganizowanie uroczystej kolacji zasiadanej (wieczorem pierwszego dnia szkolenia),

–   Zapewnienie śniadania w formie bufetu  (drugiego dnia szkolenia)

 1. Zapewnienie noclegu i przebiegu szkolenia w obiekcie spełniającym wymogi hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (kategoryzacja obiektów hotelarskich zgodnie zmaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
 2. Zapewnienie noclegu w tym samym obiekcie co sale szkoleniowe na terenie województwa mazowieckiego poza granicami m.st. Warszawy, nie dalej niż 100 km od Dworca Centralnego, licząc od ul. Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa  za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości, tj., www.targeo.plwww.zumi.pl (Zamawiający nie dopuszcza pomiaru w linii prostej oraz „w promieniu”, jak również pomiarów z wykorzystaniem tras pieszych, rowerowych, a także dróg prywatnych oraz o ograniczonym dostępie)

– nocleg w pokojach 1, 2 i 3-osobowych;

 1. Osobę do koordynacji szkoleń, która będzie obecna wraz z grupą podczas realizacji całego przedsięwzięcia oraz mającą stały kontakt z przedstawicielem Zamawiającego. W jego gestii będzie także:

–  skoordynowanie transportu i zakwaterowania w obiekcie,

–  dokonanie rejestracji uczestników,

– zapewnienie uczestnikom przed rozpoczęciem szkoleń niezbędnych informacji organizacyjnych,
w szczególności o planie szkoleń, a także bieżącej informacji o miejscu organizacji szkoleń,

–  współpraca z obsługą obiektu i przedstawicielami Zamawiającego w kwestiach dotyczących
infrastruktury szkoleniowej, organizacji szkoleń.

 1. Zapewnienie transportu w obie strony dla wszystkich uczestników szkoleń. Wyjazd z siedziby
  Zamawiającego pierwszego dnia szkolenia i powrót do siedziby Zamawiającego drugiego dnia
  szkolenia.

Proponowane programy szkoleń:

 

 1. Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole (wg. Koncepcji J. Oldhama i L. Morris.)

 

 1. Osobowość menedżera jako system obejmujący jego wszystkie cechy charakterystyczne, odczucia, myśli, postawy, typowe zachowania oraz mechanizmy radzenia sobie z problemami.
 2. Wpływ osobowości menedżera na sposób działania i realizacji ważnych zadań zawodowych:
 • wykonywanie codziennych  obowiązków,
 • podejmowanie indywidualnych i zespołowych decyzji,
 • planowanie, wyznaczanie celów i delegowanie zadań,
 • radzenie sobie z nakazami zewnętrznymi lub wewnętrznymi,
 • krytykowanie i reagowanie na krytykę,
 • dostosowywanie się do reguł funkcjonujących w zespole i organizacji,
 • przyjmowanie odpowiedzialności i dzielenie się nią oraz współpracę z ludźmi.
 1. Poznanie specyfiki swojego funkcjonowania w sześciu kluczowych sferach życia:
 • Ja – poczucie tożsamości, samoocena, obraz samego siebie
 • Związki – jak ważni są dla nas inni ludzie, w jaki sposób układamy sobie życie z nimi
 • Praca – jaki jest nasz styl działania, kierowania zespołem, organizacja pracy własnej            i innych
 • Emocje – obejmuje nasze zwykłe nastroje i stany emocjonalne
 • Samokontrola – określa nasz poziom spontaniczności i zdolności do działania impulsywnego
 • Rzeczywistość – jak wyobrażenia o świecie kształtują nasze zachowanie
 1. Lokalizacja swoich sfer dominujących i swojego wzoru myślenia, odczuwania i zachowania
 2. Budowanie harmonii pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
 3. Indywidualne sposoby reakcji i radzenia sobie ze stresem w zarządzaniu
 4. Elastyczność myślenia i działania jako podstawa do akceptacji zmian organizacyjnych                 i działania w zmiennych warunkach.
 5. Określenie kierunków i płaszczyzn rozwoju i dalszego doskonalenia siebie

 

 1. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce

I Dzień

 1. Planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych

Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych

Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane

Korekty planu zamówień publicznych

 

 1. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznychNewralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne

 

Jak opisywać przedmiot zamówienia w ramach robót budowlanych?
Elementy obowiązkowe
Elementy zakazane

Aspekty społeczne, w tym wymagania dotyczące zatrudnienia. Klauzule w SIWZ oraz umowach

Podział zamówienia na części

 

Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.

Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta oraz oświadczenia dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu.

Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej: pojęcie „grupy kapitałowej”,

Zasady składania oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wadium
Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień

Rażąco niska cena
Poprawianie ofert
Odrzucanie ofert
Unieważnianie postępowań

Procedura odwrócona

Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp

 

Kryteria oceny ofert stosowane w zamówieniach publicznych
Bilans kryteriów
Niebezpieczeństwa
Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
Ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny, poprawny dobór kryteriów oceny ofert, skutki błędnego określania znaczenia kryteriów.

 

Umowy w zamówieniach publicznych
Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
Kary umowne w umowach
Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe

Zmiany do umów w kontekście nakładania korekt finansowych
Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy

 • Elektronizacja zamówień publicznych

Elektroniczny JEDZ
Zasady składania JEDZ elektronicznie

Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia

Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji

 

 1. Nieprawidłowości

Korekty finansowe – analiza pod kątem Taryfikatora z uwzględnieniem omówienia aktualnego

 

II Dzień

 1. Zasada konkurencyjności a rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności w kontekście nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020

 

 1. Baza konkurencyjności

Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego

 

 • Zasada konkurencyjności

Kto i kiedy powinien stosować „Zasadę konkurencyjności”

PZP czy „Zasada konkurencyjności” – Jak wybrać odpowiednią procedurę udzielania zamówienia?

Protokół z szacowania wartości zamówienia – prawidłowe udokumentowanie przeprowadzenia analizy cen rynkowych w tym podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania procedury Zasady konkurencyjności

Zwolnienia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, w tym zamówienia, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Podział zamówienia na części  – prawo czy obowiązek?

Wybór najkorzystniejszej oferty

Dokumentowanie zamówienia

Protokół z przeprowadzonego postępowania ofertowego

Prawidłowe postępowanie w przypadku braku wzoru umowy w zapytaniu ofertowym
a przedłużeniem terminu wykonania zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym

Dopuszczalność zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Udostępnianie informacji o zamówieniu. Tajemnica przedsiębiorstwa

 

 1. Najczęstsze błędy w postepowaniach prowadzonych zgodnie z Zasadą konkurencyjności – warsztaty w kontekście zapisów Taryfikatora

 

 

Termin wykonania zamówienia:

19-20.11.2019 r.

 

Czas trwania każdego szkolenia: dwa dni (Program każdego szkolenia powinien obejmować co najmniej 16 godzin szkoleniowych – po 8 godzin szkoleniowych pierwszego i drugiego dnia; godzina szkoleniowa = 45 minut).

 

Planowana liczba osób: 69

 

Termin składania ofert:

Oferta powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.marciniak@mazowia.eu oraz i.plodzik@mazowia.eu w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę kryteria:

 1. cena przeprowadzenia szkolenia (wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, tj. stawka za 1 osobę x liczba osób)- 50%
 2. liczba przeprowadzonych szkoleń przez wskazanego trenera prowadzącego szkolenie I (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej tabeli, za każde szkolenie wykazane w tabeli powyżej wymaganego minimum trener otrzyma 1 punkt. Za realizację równo 25 szkoleń nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium ) – 25 %
 3.       liczba przeprowadzonych szkoleń przez wskazanego trenera prowadzącego szkolenie II zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej tabeli, za każde szkolenie wykazane w tabeli powyżej wymaganego minimum trener otrzyma 1 punkt. Za realizację równo 25 szkoleń nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium ) – 25 %
 4. Warunkiem koniecznym jest wykonanie przez firmę szkoleniową minimum trzech usług kompleksowej realizacji szkoleń (3 szkolenia o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł za szkolenie, potwierdzonych referencjami) w okresie 3 lat przed terminem składania ofert. Przez kompleksową obsługę szkoleń zamawiający rozumie zorganizowanie szkolenia poprzez zapewnienie wykładowców, materiałów szkoleniowych, obsługi organizacyjnej ze strony firmy realizującej szkolenia, obiektu hotelowego wraz z noclegami, pełnym wyżywieniem wraz z serwisami kawowymi, sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem oraz transportu dla wszystkich uczestników szkolenia. (proszę o wypełnienie załączonych tabel).

Proszę o określenie w ofercie jednostkowego kosztu udziału w szkoleniu (na 1 uczestnika) oraz łącznego kosztu szkolenia. Ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy będzie zależeć od rzeczywistej liczby uczestników szkolenia, przez co należy rozumieć liczbę uczestników przesłanych mailem w formie listy na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Cena powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: wynagrodzenia, koszty użytkowania własnego sprzętu oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

Uwaga: z tytułu udzielenia odpowiedzi na zadane w niniejszym dokumencie pytania, Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Przesłanie oferty (wraz z załącznikami) nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zamówienia na przeprowadzenie szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych, stanowi element kształcenia zawodowego.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wycenić wszystkie szkolenia wchodzące w przedmiot zamówienia

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Strzelczyk
 • Wytwarzający:
 • Michał Strzelczyk
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-10-30
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-10-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content