[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na podpisy kwalifikowane

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wydanie podpisów kwalifikowanych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

  1. Nowy podpis kwalifikowany z czytnikiem (duża karta) – podpis ważny 2 lata –  nie więcej niż 40 sztuk.
  2. Odnowienie podpisu kwalifikowanego (duża karta) – podpis ważny 2 lata – nie więcej niż 39 sztuk.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 20.12.2022 r lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w Umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zamawiający wymaga aby weryfikacja tożsamości odbyła się w siedzibie Zamawiającego, w przypadku gdy jest to możliwe dopuszcza się weryfikację na podstawie ważnego podpisu kwalifikowanego w formie on-line.

Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdy te usługi są dodatkowo płatne proszę o uwzględnienie ich w ofercie cenowej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę zamówionych przez Zamawiającego podpisów.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wskazana w Umowie ilość kwalifikowanych certyfikatów, zestawów lub urządzeń jest szacowaną liczbą maksymalną. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia zamówienia. Wykonawca nie może wnosić z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: k.tusinski@mazowia.euw.bejda@mazowia.eu   do dnia 09.02.2022 r. do godziny 16:00.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-02-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-02-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content