[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie 6 prelekcji z zakresu Podatku Vat

Szanowni Państwo,

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 6 prelekcji z zakresu Podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do oszacowania usługi na załączonym formularzu wyceny. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1. Przedmiot zamówienia:

Prelekcja z zakresu Podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego dla: potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla ok. 168 osób tj. 6 prelekcji jednodniowych dla ok. 28 osobowych grup w 6 różnych terminach (min. wielkość grupy – 15).

 

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przygotowania i przeprowadzenia prelekcji przez eksperta (praktyka) z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z ww. tematyki (proszę o zapoznanie się z załącznikiem „doświadczenie eksperta”  oraz warunkami zawartymi w tym dokumencie – na etapie szacowania wartości usługi Zamawiający nie wymaga wypełniania dokumentu );
 • opracowania i przekazania Zamawiającemu materiału dydaktycznego dla uczestników szkolenia w postaci prezentacji.

 

Szkolenie w zakresie dydaktycznym powinno obejmować co najmniej 7 godzin szkoleniowych plus min. 30 min na pytania, konsultacje indywidualne (godzina szkoleniowa = 45min).

 Program szkolenia powinien zawierać min. takie aspekty jak:

 • Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce – wprowadzenie
 • Jednostka samorząd terytorialnego jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) – (podmiotowy zakres opodatkowania)
 • przesłanki warunkujące uzyskanie statusu podatnika
 • przesłanki warunkujące wyłączenie z kategorii podatników podatku VAT
 • Rodzaje działalności podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek VAT – (przedmiotowy zakres opodatkowania)
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności
 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych lub prawo do odliczenia – wprowadzenie
 • podstawa prawna kwalifikowalności (niekwalifikowalności) podatku VAT w perspektywie 2014 – 2020
 • beneficjent pomocy unijnej jako podatnik VAT
 • rozliczanie VAT-u – praktyczne aspekty księgowania projektowego
 • Prewspółczynnik i jego rozliczanie
 • prewspółczynnik i proporcja sprzedaży od 2018 r
 • korekty VAT w środkach trwałych
 • Umowy z dostawcami i nabywcami, faktury sprzedaży i zakupu, korekty faktur
 • Zadania zlecone z gminy a rozliczenia VAT
 • Rodzaje transakcji
 • transakcje między jednostką organizacyjną a JST
 • transakcje między jednostkami organizacyjnymi
 • transakcje między gminą a instytucją kultury
 • transakcje między JST a spółka komunalna
 • transakcje między JST
 • Mechanizm podzielonej płatności – split payment
 • Nowe regulacje w zakresie odwrotnego obciążenia – istota odwrotnego obciążenia, problemy praktyczne
 • Zasady przywrócenia  rejestracji w VAT, dostępność wykazu zarejestrowanych podatników,  rejestr podatników wykreślonych z VAT
 • Kwalifikowalność VAT w kontekście orzeczenia TSUE z 29 września 2015 r. sygn. C-276/14.
 • Zmiany w podejściu do kwalifikowalności VAT w tzw. projektach parasolowych.

 

2. Miejsce wykonywania usługi:

Zamawiający zapewni salę szkoleniową z pełnym wyposażeniem zlokalizowaną w granicach m.st. Warszawy, nie dalej niż 3  km od Dworca Centralnego (licząc od Alei Jerozolimskich 54, 00-024 Warszawa)  dostosowaną do przeprowadzenia szkolenia dla zaplanowanej grupy osób. Szczegółowa informacja odnośnie miejsca szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy usługi min. tydzień przed datą pierwszego szkolenia. Zamawiający zapewni osobie prowadzącej laptop z dostępem do Internetu, podwieszony rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika, tablice typu flipchart itp.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać wykonane maksymalnie do 13.12.2019 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy, sobót i niedziel oraz dni wypadających pomiędzy dniami wolnymi od pracy.

 

4. Termin składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: szkolenia@mazowia.eu  do 6 czerwca 2019 r. do godziny 12:00.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

I ETAP OCENY OFERT

Wybór ofert w I etapie odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe. Do drugiego etapu zaproszenie otrzymają Wykonawcy (co najmniej dwóch, nie więcej niż trzech), którzy uzyskają najwyższą łączną ocenę obliczoną wg następujących kryteriów:

 • Cena przeprowadzenia 6 prelekcji – 55% – 55 pkt;
 • doświadczenie trenera (szkolenia przeprowadzone z ww. tematyki) Sposób punktowania został szczegółowo opisany w załączniku „ doświadczenie eksperta” – 45 %. – 45 pkt

II ETAP OCENY OFERT

Co najmniej 2 potencjalnych Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w I etapie oceny zostaną poproszeni o przedstawienie próbki pracy w formie spotkania z przedstawicielami MJWPU, na tej podstawie Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy. Kryteria dotyczące oceny próbki pracy trenerów:

 1. metodyka prowadzenia szkolenia (50 pkt.)
 2. kompetencje trenerskie i komunikacyjne (50 pkt.)

 

Cena powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności związane z realizacją usługi, a w szczególności: wynagrodzenia, ewentualne koszty użytkowania własnego sprzętu oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

Uwaga: Na etapie szacowania wartości usługi  nie ma konieczności wypełnienia  załącznika:  „doświadczenie eksperta”.

 

Usługa  jest finansowane w całości ze środków publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Strzelczyk
 • Wytwarzający:
 • Michał Strzelczyk
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-05-30
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-05-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content