[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy , Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Przedmiot zamówienia:

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy dla:

 

 1. Pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – ok. 50 osób, 3 grupy po 15-20 osób, szkolenia jednodniowe
 2. Osób kierujących pracownikami – ok. 55 osób, 3 grupy po 15-20 osób, szkolenia dwudniowe

 

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przygotowania i przeprowadzenia szkolenia przez eksperta (praktyka) z minimum 3 –  letnim, udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z ww. tematyki (proszę o wypełnienie załączonej tabeli zgodnie z instrukcjami i warunkami zawartymi w tym dokumencie).
 • opracowania i przygotowania materiału dydaktycznego dla wszystkich uczestników szkolenia + 1 egzemplarz archiwalny dla Zamawiającego
 • przygotowania i wręczenia uczestnikom ankiet oceniających szkolenie, przekazania oryginałów ankiet Zamawiającemu
 • przygotowania i wręczenia uczestnikom dyplomów ukończenia szkolenia (rozdanie na szkoleniu + po 1 kopii przekazanej Zamawiającemu)
 • przygotowania raportu ze szkolenia dla Zamawiającego

 

Szkolenie powinno obejmować co najmniej 8 godzin szkoleniowych każdego dnia (godzina szkoleniowa = 45min).

 

Proponowane programy szkoleń:

1. Program szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy:

1.1. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp   w pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp;
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych;
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;

1.2. Problemy w interpretacji niektórych przepisów

 

2. Ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

2.1. Badania i pomiary czynników szkodliwych.

2.2. Zagrożenia występujące w procesie pracy biurowej oraz przy pracy wykonywanej poza siedzibą pracodawcy)..

2.3. Ocena ryzyka zawodowego – informowanie pracowników.

 

3. Organizacja pracy i stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii (w tym metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych):

3.1. Podstawowe wymagania jakie powinny spełniać budynki i stanowiska pracy.

3.2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

3.3. Organizacja stanowiska pracy.

3.4. Ograniczanie oddziaływania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych.

 

4. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki:

4.1. Statystyka oraz charakterystyka wypadków przy pracy (praca w biurze).

4.2. Wypadki przy pracy poza siedzibą pracodawcy (kontrole, delegacje).

4.3. Omówienie najczęściej występujących rodzajów wypadków przy pracy.

 

5. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

5.1. Organizacja i metodyka szkolenia bhp.

5.2. Popularyzacja bezpieczeństwa pracy.

 

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego:

8.1. Problemy ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.

8.2. Zasady ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

8.2. Ochrona środowiska naturalnego.

 

1. Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno – biurowych

 

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy

1.1. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.

1.2. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.

1.3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.

1.4. Profilaktyczna opieka zdrowotna.

 

2. Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz  w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników:

2.1. Charakterystyka czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy.

2.2. Zasady likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w procesie pracy.

 

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z komputerami i innymi urządzeniami biurowymi

3.1. Wyposażenie stanowisk pracy biurowej.

3.2. Zasady ustawienia i użytkowania komputerów i sprzętu biurowego.

 

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku

4.1. Postępowanie w razie wypadku przy pracy.

4.2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

4.3. Postępowanie w sytuacji zagrożeń – pożarem, klęski żywiołowej, itp.

 

 1. Miejsce wykonywania usług:

Sala szkoleniowa  w granicach m.st. Warszawy, ale nie dalej niż 10 km od Dworca Centralnego (licząc od Alei Jerozolimskich 54, 00-024 Warszawa  za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości, tj. www.google.plwww.targeo.plwww.zumi.pl lub podobnych) dostosowana do prowadzenia szkolenia dla zaplanowanej grupy osób, tj.:

 • z wyposażeniem (w tym rzutnik multimedialny, laptop, flipchart, ekran, itp.)
 • serwis konferencyjny, kawowy, lunch (lunch dwudaniowy podany w sali restauracyjnej- poza salą szkoleniową).
 • Posiadająca oświetlenie naturalne (okna) oraz sztuczne
 • posiadającej klimatyzację i ogrzewanie, nie dopuszcza się klimatyzatorów przenośnych;

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

15.02.2019- 31.12.2019

 

 1. Termin składania ofert:

Oferta powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.marciniak@mazowia.eu w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2019 r. do godziny 12.00.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytania ofertowe, a za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ocenę obliczoną wg następujących kryteriów:

 • cena przeprowadzenia szkoleń (wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, tj. stawka za 1 osobę x liczba osób)- 50%;
 • doświadczenie trenera (liczba przeprowadzonych szkoleń z ww. tematyki, wiedza, umiejętności, kwalifikacje osób, które zostaną wyznaczone do realizacji zamówienia. Sposób punktowania został szczegółowo opisany w załączniku „ doświadczenie osób i podmiotów”) – 50 % .

Proszę o określenie w ofercie jednostkowego kosztu udziału w szkoleniu (na 1 uczestnika) oraz łącznego kosztu szkolenia. Ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy będzie zależeć od rzeczywistej liczby uczestników szkolenia, przez co należy rozumieć liczbę uczestników przesłanych mailem w formie listy na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Cena powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: wynagrodzenia, koszty użytkowania własnego sprzętu oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

Uwaga: z tytułu udzielenia odpowiedzi na zadane w niniejszym dokumencie pytania, Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Przesłanie oferty (wraz z załącznikami) nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zamówienia na przeprowadzenie szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych, stanowi element kształcenia zawodowego.

 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wycenić wszystkie szkolenia wchodzące w przedmiot zamówienia

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-01-21
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-01-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content