[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Pełnomocnik i Wieloosobowe Stanowisko ds. Przeciwdziałania Konfliktom Interesów oraz Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom Finansowym

Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym należy w szczególności:

1)      kształtowanie kultury organizacyjnej i budowanie świadomości w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym oraz promowanie kultury uczciwości w Jednostce;

2)      dbanie o zachowanie zasad etyki oraz promowanie zachowań zgodnych z normami prawnymi i etycznymi;

3)      tworzenie i wdrażanie efektywnej polityki przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;

4)      prowadzenie oceny ryzyka korupcyjnego oraz wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych;

5)      opracowanie i realizowanie polityki prezentowej;

6)      prowadzenie Rejestru korzyści oraz dokumentowanie faktów przyjęcia zgłoszeń do niego;

7)      przyjmowanie oraz procedowanie zgłoszeń dotyczących podejrzeń zaistnienia nieprawidłowości w zakresie konfliktu interesów, zagrożeń korupcyjnych i nadużyć finansowych w Jednostce;

8)      kontaktowanie się z sygnalistami oraz interesariuszami w razie potrzeby uzupełnienia lub doprecyzowania informacji zawartych w zgłoszeniu o nieprawidłowości, a także w każdej innej sytuacji wymagającej kontaktu;

9)      podejmowanie działań mających na celu zapewnienie poufności oraz ochrony sygnalistom oraz reagowanie w przypadku podjęcia wobec nich działań odwetowych;

10)  podejmowanie działań mających na celu zapewnienie poufności interesariuszom zgłaszającym nieprawidłowości;

11)  weryfikacja zgłoszeń o nieprawidłowościach i podejmowanie zgodnych z prawem działań następczych, w tym przekazanie stosownych informacji w tym zakresie Dyrektorowi;

12)  przeprowadzanie szkoleń personelu w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym dla nowo przyjętych pracowników;

13)  przeprowadzanie weryfikacji prawidłowości realizacji zadań komórek organizacyjnych Jednostki w zakresie dotyczącym przeciwdziałaniu konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;

14)  podejmowanie stosownych działań, w tym rekomendowanie Dyrektorowi pociągnięcie do odpowiedzialności oraz wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pracowników Jednostki:

a)   podejmujących lub inicjujących działania odwetowe wobec sygnalistów,

b)   naruszających przyjęte w Jednostce regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;

15)  współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym;

16)  składanie Dyrektorowi corocznych sprawozdań z realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym.

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania konfliktom interesów oraz zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom finansowym realizuje zadania przy pomocy Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Konfliktom Interesów oraz Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom Finansowym, kieruje jego pracami oraz koordynuje działalność.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-11-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-11-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content