[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji

Uwagi:

1)    windykacja należności, które wynikają z decyzji administracyjnych wydanych w ramach projektów realizowanych z EFRR oraz EFS, w tym:

a)    prowadzenie korespondencji z dłużnikiem (w postępowaniu windykacyjnym), w tym wysyłanie upomnień wzywających dłużników do zapłaty w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

b)    wystawianie tytułów wykonawczych,

c)    przekazywanie tytułów wykonawczych do właściwego organu egzekucyjnego,

d)    monitorowanie wpłat dłużników,

e)    prowadzenie korespondencji z organem egzekucyjnym,

f)     prowadzenie spraw związanych z kosztami egzekucyjnymi przypadającymi dla wierzyciela;

2)    prowadzenie bazy informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;

3)    informowanie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich o przebiegu realizacji procesu windykacji, w tym o braku możliwości odzyskania windykowanych kwot, w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;

4)    prowadzenie metryk spraw przekazanych do organu egzekucyjnego w projektach realizowanych w ramach EFRR i EFS;

5)    potwierdzanie list sprawdzających do przeprowadzenia kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (PO KL) w zakresie zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji.

6)    prowadzenie rejestru dłużników;

7)    przygotowanie projektów postanowień w trybie ustawy o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ordynacji podatkowej w zakresie dotyczącym MJWPU jako wierzyciela.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content