[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich

Zadania:

1)  stworzenie i aktualizacja Strategii Komunikacji RPO WM II;

2)  uruchomienie i zapewnienie obsługi portalu internetowego RPO WM  (www.funduszedlamazowsza.eu);

3)  zapewnienie obsługi portalu MJWPU w zakresie zadań Wydziału (www.mazowia.eu );

4)  kreowanie polityki promocyjnej RPO WM;

5)  prowadzenie spraw z zakresu polityki informacyjnej MJWPU;

6)  prowadzenie spraw z zakresu polityki szkoleniowej dla Beneficjentów w ramach EFRR i EFS;

7)  tworzenie i aktualizowanie Rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych RPO WM;

8)  przygotowywanie projektu Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych w ramach EFRR i EFS  w zakresie zadań Wydziału;

9)  opiniowanie, konsultowanie dokumentów i wytycznych krajowych oraz programowych w zakresie zadań Wydziału;

10)  współdziałanie z Ministerstwem Rozwoju, IZ, WUP, ZIT WOF w zakresie zadań Wydziału;

11)  przygotowywanie Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM wraz z załącznikami w zakresie zadań Wydziału;

12)  sporządzanie i przedkładanie do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa informacji z działań informacyjno-promocyjnych w terminie i zakresie określonym w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;

13)  sporządzanie w zakresie działań Wydziału projektu planu finansowego, monitorowanie i jego realizacja w ramach przyznanej alokacji dla Osi Priorytetowej XI RPO WM;

14)  współdziałanie z komórkami merytorycznymi w zakresie pozyskiwania i opracowywania materiałów informacyjnych w zakresie działalności Jednostki;

15)  opracowywanie wystąpień, prezentacji, wywiadów i przemówień dla Dyrekcji MJWPU oraz wkładu do publikacji oraz materiałów promocyjnych, na potrzeby wydawnictw własnych i zewnętrznych;

16)  organizowanie wizyt, spotkań zewnętrznych oraz wewnętrznych na potrzeby Jednostki;

17)  organizowanie konferencji prasowych oraz wykonywanie zadań obsługi prasowej;

18)  opracowywanie sprostowań, polemik i wyjaśnień do mediów, w tym innych materiałów związanych z obsługą informacyjną MJWPU;

19)  przekazywanie poszczególnym komórkom organizacyjnym Jednostki informacji o przyjętych przez Zarząd uchwałach/informacjach przygotowanych przez MJWPU oraz o podjętych w tym zakresie ustaleniach;

20)  prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz koordynowanie pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) poprzez:

a)  współpracę z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów w ramach NSS i UP,

b)  diagnostykę potencjalnego Beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym aktywne nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych wymagających zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich,

c)  udzielanie informacji na temat programów operacyjnych realizowanych w ramach NSS i UP,

d)  dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju, materiałów własnych oraz materiałów otrzymanych od instytucji, z którymi GPI i LPI współpracuje,

e)  udzielanie wsparcia Beneficjentom w procesie rozliczania dotacji w zakresie określonym w „Wytycznych w sprawie realizacji usługi wsparcia w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”,

f)   udzielanie informacji o możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE z wykorzystaniem formuły PPP,

g)  koordynowanie działalności Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami Sieci, w tym przeprowadzanie monitoringu pracy konsultantów przez koordynatora minimum raz na kwartał w wybranym kanale informacyjnym oraz organizacja spotkań koordynacyjnych dla pracowników Lokalnych Punktów Informacyjnych minimum raz na kwartał – zawsze po spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Ministerstwa Rozwoju  w celu przekazania informacji,

h)  koordynowanie wymiany informacji pomiędzy wszystkimi punktami informacyjnymi działającymi na terenie województwa,

i)   drukowanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych wszystkich uczestników Sieci w województwie przez Główny Punkt Informacyjny oraz innych punktów, w których można uzyskać informację, w tym również dystrybucja publikacji o tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego  w powiązaniu z Funduszami Europejskimi,

j)   pozyskiwanie i przekazywanie do Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji o planowanych i realizowanych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego w powiązaniu z Funduszami Europejskimi,

k)  organizowanie konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych Beneficjentów w ramach NSS i UP,

l)   merytoryczną koordynację pracy Lokalnych Punktów Informacyjnych w oddziałach zamiejscowych,

m)  współpracę z samorządem terytorialnym i instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich;

21)  realizowanie zadań wynikających z umowy dotacji dotyczącej realizacji Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Mazowieckim.

22)  planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

Lista pracowników

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Beata Rzymowska 22 542 2101 p.o. Kierownika Kierownika
Agnieszka Zalewska 22 542 2482 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content