[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Kontroli Projektów EFRR

Zadania:

1)    dokonywanie analizy ryzyka projektów  realizowanych w ramach EFRR oraz typowanie ich do kontroli, opracowanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;

2)    sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów realizowanych w ramach EFRR, w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych;

3)    przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR na podstawie planu kontroli i/lub na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie zaleceń pokontrolnych;

4)    monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wystawianych przez MJWPU podmiotom realizującym projekty w ramach zawartych umów o dofinansowanie;

5)    przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów, kontroli projektów w zakresie zgodności z prawem zamówień publicznych, w tym kontroli ex-post przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;

6)    wykrywanie, monitorowanie i zbieranie informacji o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach w projektach realizowanych w ramach EFRR;

7)    sporządzanie raportów bieżących i kwartalnych o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;

8)    sporządzanie zestawień kwartalnych o nieprawidłowościach nie podlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;

9)    przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach;

10) informowanie o nieprawidłowościach uprawnione instytucje, w ramach EFRR zgodnie ze SION;

11) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;

12) opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR i przekazywanie ich do IZ RPO WM;

13) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów realizowanych w ramach EFRR oraz wykrytych przez nie nieprawidłowości;

14) wprowadzanie danych do KSI i SL 2014 oraz do innych systemów informatycznych;

15) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie zapłaty odsetek z tytułu niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

16)  prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji w przedmiocie zwrotu środków;

17) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjentów;

18) przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji celem ujęcia w rejestrze dłużnika;

19) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania o nieprawidłowościach;

20) współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

21) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

22) koordynowanie zleconych do wykonania przez firmy doradcze czynności opiniowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Beneficjentów, kontrolowanych przez Wydział.

Uwagi:

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Wojciech Chrzanowski 22 542 2299 Kierownik Wydziału
Magdalena Pacholczak 22 542 2070 Zastępca Kierownika Wydziału
Justyna Sawicka 22 542 2041 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content