[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Kontroli Projektów EFS

Zadania:

1) dokonywanie analizy ryzyka projektów EFS oraz typowanie ich do kontroli, opracowywanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;

2) sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów EFS w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych oraz sprawozdań z ich realizacji;

3) przeprowadzanie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach EFS na podstawie planu kontroli oraz na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych;

4) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wystawianych przez Jednostki podmiotom realizującym projekty w ramach zawartych umów o dofinansowanie;

5) przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów oraz wizyt monitoringowych projektów realizowanych w ramach EFS;

6) planowanie oraz przeprowadzanie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach EFS;

7) wykrywanie nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach EFS oraz ich monitorowanie i sprawozdawczość;

8) sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w ramach EFS podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE oraz raportów z działań następczych w Irregularity Management System (IMS);

9) sporządzanie zestawień kwartalnych o nieprawidłowościach nie podlegających zgłoszeniu do KE w systemie KSI i SL 2014;

10) przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach;

11) informowanie uprawnionych  instytucji o nieprawidłowościach, w tym w ramach ZPORR zgodnie z RION;

12) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;

13) opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów w ramach EFS przekazywanie ich do IP lub IZ RPO WM;

14) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów EFS i wykrytych przez nie nieprawidłowości;

15) wprowadzanie danych do KSI i SL 2014, Irregularity Management System (IMS) oraz do innych systemów informatycznych;

16) przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji celem wszczęcia procesu odzyskiwania kwot;

17) współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

18) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania o nieprawidłowościach;

19) koordynowanie zadań, dotyczących przeprowadzenia kontroli na miejscu przez pracowników oddziałów zamiejscowych; w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach;

20) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

21) koordynowanie zleconych do wykonania przez firmy doradcze czynności opiniowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Beneficjentów, kontrolowanych przez Wydział;

22) przeprowadzanie kontroli krzyżowej programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WM II w oparciu o raport ORACLE  SL 2014;

23) przeprowadzanie kontroli krzyżowej horyzontalnej, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach PROW 14-20 oraz PO RYBY w oparciu o pogłębiony raport z Urzędu Marszałkowskiego    Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

24) współdziałanie z Wydziałem Postępowań Administracyjnych w ramach realizacji zadań należących do Wydziału Postępowań Administracyjnych.

Uwagi:

Lista pracowników

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Katarzyna Sarniak 22 542 2314 Kierownik Wydziału
Zbigniew Kamiński 22 542 2503 p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału
Magdalena Pacholczak 22 542 2070 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content