[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Koordynacji EFRR

Zadania:

1)    przygotowanie projektu Instrukcji Wykonawczych celem przekazania do zatwierdzenia Departamentowi Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz ich aktualizacja;

2)    monitorowanie projektów realizowanych w ramach EFRR zgodnie z zasadą n+3 w celu zapobieżenia utracie środków (anulowanie zobowiązań przez KE);

3)    sporządzanie informacji miesięcznej, sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetów i Osi Priorytetowych EFRR;

4)    sporządzanie analiz, informacji, raportów oraz sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetów i Osi Priorytetowych EFRR oraz z Działania 3.4 ZPORR;

5)    koordynowanie spraw dotyczących wprowadzania danych do KSI i SL 2014;

6)    prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem KSI i SL 2014 stworzonym na potrzeby monitorowania wdrażania  projektów w ramach EFRR;

7)    opracowywanie we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz materiałów planistycznych do ustawy budżetowej;

8)    sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;

9)    sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową/w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II oraz przekazywanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich dokumentów i niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie;

10)  współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w zakresie zadań Wydziału;

11)  prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniami prawidłowej realizacji umów;

12)  bieżące analizowanie poziomu wykorzystania środków w ramach EFRR;

13)  monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;

14)  współudział w sporządzaniu planu finansowego EFRR;

15)  wspieranie pod względem merytorycznym komórek organizacyjnych w zakresie obsługi zadań realizowanych w ramach EFRR.

Uwagi:

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Izabela Matejewska 22 542 2466 Zastępca Kierownika Wydziału
Piotr Oracz 22 542 2431 Kierownik Wydziału
Agnieszka Wierzbicka 22 542 2487 p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content