[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR

Zadania:

1)    prowadzenie spraw związanych z oceną merytoryczną (oceną, weryfikacją oceny, opiniowaniem) wniosków, w tym w szczególności:

a)    przygotowywanie projektu regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (regulamin KOP) – dokonujących oceny wniosków w ramach RPO WM II,

b)    dokonywanie oceny merytorycznej wniosków lub zapewnianie obsługi organizacyjno-administracyjnej Komisji Konkursowych (KK) i Komisji Oceny Projektów (KOP) dokonujących oceny wniosków w ramach EFRR,

c)    koordynowanie i monitorowanie prac ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków,

d)    udostępnianie dokumentacji projektów ubiegających się o dofinansowanie KK i KOP dokonującym oceny,

e)    przygotowywanie wyników oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFRR celem przekazania do zatwierdzenia do IZ RPO WM,

f)     prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, w tym informowanie ich o wynikach oceny merytorycznej wniosków,

g)    informowanie innych komórek organizacyjnych Jednostki o wynikach oceny merytorycznej wniosków,

h)    wprowadzanie danych do KSI, SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;

2)    realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;

3)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Jednostki w zakresie organizacji szkoleń dla ekspertów;

4)    przygotowywanie umów cywilno-prawnych zawieranych z kandydatami na ekspertów  i przekazywanie ich do Wydziału Kadr;

5)    planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

6)    współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego.

Uwagi:

Lista pracowników

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Ewa Bartkowska 22 542 2030 Kierownik Wydziału
Michał Gradziuk 22 542 2217 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content