[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFS

Zadania:

1)  prowadzenie spraw związanych z oceną merytoryczną wniosków w tym:

a)    przygotowywanie projektów regulaminów zespołów oceniających wnioski i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu oceny merytorycznej wniosków,

b)    zapewnianie właściwej obsługi procesu związanego z powoływaniem zespołów (Komisji Oceny Projektów) dokonujących oceny projektów w ramach EFS,

c)    zapewnianie właściwej organizacji i obsługi prac Komisji Oceny Projektów w ramach EFS,

d)    udostępnianie dokumentacji projektów ubiegających się o dofinansowanie zespołom dokonującym oceny,

e)    przygotowywanie wyników oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFS celem przekazania do zatwierdzenia przez Dyrektora Jednostki lub IZ RPO WM,

f)     dokonywanie oceny merytorycznej  wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, a w razie zaistnienia konieczności dokonywanie oceny formalnej,

g)    występowanie do Ministerstwa Finansów z prośbą o weryfikację podmiotów ubiegających się o dofinansowanie pod kątem figurowania w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów,

h)    przygotowywanie projektów informacji dla Beneficjentów i innych komórek organizacyjnych Jednostki o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFS;

2)  wprowadzanie danych do KSI, SL 2014 oraz LSI, w zakresie zadań Wydziału;

3)  prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej wniosków;

4)  realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;

5)  wykonywanie innych zadań zgodnych z Instrukcjami Wykonawczymi w zakresie dotyczącym Wydziału;

6)  współdziałanie z Wydziałem Informacji i Szkoleń Beneficjentów w zakresie szkolenia ekspertów pracujących przy Jednostce;

7)  przygotowywanie zestawień członków Komisji Oceny Projektów Jednostki oraz projektów umów cywilno-prawnych z ekspertami i przekazywanie ich do Wydziału Kadr;

8)  planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

9)  współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego.

 

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Edyta Nogaj 22 542 2464 Kierownik Wydziału
Małgorzata Grabkowska 22 542 2362 p.o. Zastępcy Kierownika

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content