[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Organizacyjny

Zadania:

1)    zabezpieczenie techniczno – materiałowe Jednostki;

2)    zapewnienie obsługi technicznej Jednostki;

3)    zapewnienie obsługi transportowej Jednostki;

4)    prowadzenie archiwum zakładowego;

5)    prowadzenie Kancelarii ogólnej;

6)    realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej oraz Wydziałem Informacji i Szkoleń Beneficjentów;

7)    przygotowywanie projektu planu finansowego Wydziału dotyczącego zakupów i wydatków administracyjnych;

8)    realizowanie zadań w zakresie spraw obronnych Jednostki;

9)    prowadzenie ewidencji majątku Jednostki oraz kartotek indywidualnego wyposażenia pracowników Jednostki;

10) opisywanie oraz ewidencjonowanie faktur i not korygujących, dotyczących działalności Jednostki w zakresie odpowiadającym zadaniom Wydziału;

11) planowanie zakupów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Jednostki i poszczególnych stanowisk pracy;

12) współdziałanie z Wydziałem ds. Zamówień Publicznych przy prowadzeniu spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych w zakresie dostaw sprzętu, wyposażenia i usług oraz związanych z nimi usług serwisowych – w zakresie przypisanym do zadań Wydziału;

13) koordynowanie wyjazdów samochodów służbowych na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez pracowników komórek organizacyjnych Jednostki;

14) administrowanie nieruchomościami użytkowanymi przez Jednostkę;

15) planowanie i realizowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, w tym remontów i napraw;

16) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie odpowiedniego przygotowania i przekazania wytworzonej dokumentacji do archiwum zakładowego Jednostki;

17) prowadzenie sekretariatów;

18) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora, uchwał Zarządu, uchwał Sejmiku dotyczących zakresu działalności Jednostki, jak również zarządzeń Dyrektora, informacji oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez Jednostkę;

19) koordynowanie procesu tworzenia projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zakresu działania Jednostki;

20) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Jednostki oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem sprawozdań składanych do Głównego Urzędu Statystycznego;

21) koordynowanie spraw związanych z realizacją programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi;

22) prowadzenie Punktu Przyjmowania Wniosków w Warszawie w zakresie RPO WM I i PO KL – rejestracja wniosków, uzupełnień do wniosków i załączników do wniosków;

23) prowadzenie „Miejsca przechowywania wniosków” jako centralnego  magazynu dokumentów składanych przez wnioskodawców – rotacja międzywydziałowa i zabezpieczenie wniosków;

24) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału; udział w pracach nad przygotowaniem dokumentów programowych oraz wdrożeniowych dla Województwa Mazowieckiego, dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020;

25) przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz przedkładanie ich do podpisu Dyrektorowi Jednostki;

26) przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i wytycznych w zakresie danych osobowych;

27) prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

28) i aktami wykonawczymi;

29) wyjaśnianie i dokumentowanie przypadków naruszeń bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych;

30) przygotowanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

31) nadzorowanie i dokumentowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych, innym podmiotom;

32) współdziałanie z właściwą komórką merytoryczną w zakresie realizacji zadań związanych z wdrożeniem zabezpieczeń technicznych zapewniających ochronę przetwarzania danych;

33) organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;

34) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych, dokonywanych przez uprawnione organy państwowe w zakresie ochrony danych osobowych;

35) bieżące analizowanie poziomu zabezpieczenia fizycznego i technicznego obszarów, gdzie przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowanie działań zmierzających do wdrożenia zabezpieczeń fizycznych i technicznych;

36) opracowanie analizy ryzyka ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Uwagi:

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Michał Jamiński 22 542 2061 Kierownik Wydziału
Krzysztof Frąckiewicz 22 542 2251 Zastępca Kierownika Wydziału
Krzysztof Szczęsny 22 542 2751 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content