[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Pomocy Publicznej EFRR

Zadania:

1)   dokonywanie ocen formalnych wniosków pod kątem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej;

2)   dokonywanie ocen dopuszczalności pomocy publicznej w projektach objętych środkami pomocowymi na etapie weryfikacji formalnej oraz na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie;

3)   współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów w ramach pomocy publicznej;

4)   sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;

5)   współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy procedurze zgłaszania do Komisji Europejskiej dużych projektów zdefiniowanych w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach RPO WM II;

6)   współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w zakresie notyfikacji projektów objętych pomocą publiczną, które nie podlegają wyłączeniom na podstawie ustanowionych środków pomocowych;

7)   wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;

8)   uczestniczenie w kontroli projektów objętych pomocą publiczną;

 

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Izabela Domżał-Wiśniewska 22 542 2237 Kierownik

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content