[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Radców Prawnych

Zadania:

1) świadczenie pomocy prawnej, w tym:

a)   udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa w Jednostce,

b)   udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Jednostki,

c)   opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez Jednostkę,

d)   opiniowanie przedkładanych zabezpieczeń i umów w ramach EFRR i EFS;

e)   opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Jednostkę;

2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, w tym projektów uchwał;

3) występowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami w charakterze pełnomocnika Jednostki lub Województwa Mazowieckiego;

4) prowadzenie spraw dotyczących egzekucji ZPORR;

5) prowadzenie repertorium spraw sądowych;

6) prowadzenie rejestru spraw, w których Jednostka złożyła zawiadomienie o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa albo w których organy ścigania z urzędu uznały Jednostkę za pokrzywdzonego;

7) prowadzenie rejestru spraw administracyjnych, w których stroną postępowania prowadzonego przez organy administracji publicznej, jest Jednostka lub Województwo Mazowieckie, jeżeli Dyrektor Jednostki został upoważniony do działania w imieniu Województwa;

8) informowanie Dyrektora i pracowników Jednostki o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Jednostki;

9) prowadzenie podręcznej biblioteki publikacji i wydawnictw prawniczych;

10) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

Lista pracowników

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Michał Jabłoński 22 542 2744 Kierownik Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content