[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Wdrażania Projektów EFRR 2

Zadania:

1)    prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach projektów  Osi Priorytetowych II, VII RPO WM II;

2)    weryfikowanie pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym wniosków o płatność oraz prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;

3)    przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w zakresie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;

4)    sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów RPO WM II z zakresu zadań Wydziału;

5)    sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;

6)    sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową/w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II;

7)    współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji projektów;

8)    współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR oraz z Wydziałem Planowania i Analiz w sporządzaniu i wykonywaniu planu finansowego EFRR;

9)     rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;

10)   uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;

11)   wprowadzanie danych do KSI, SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;

12)   współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem projektów;

13)   przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;

14)   wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFRR oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;

15)   monitorowanie realizacji projektów w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących;

16)   przygotowywanie prognoz wniosków o płatność;

17)   weryfikowanie wysokości dostępnej alokacji dla Działań w ramach EFRR w województwie  mazowieckim przed podpisaniem umowy;

18)    monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;

19)    monitorowanie projektów w okresie trwałości;

20)    sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów  Osi Priorytetowych II, VII RPO WM II;

21)    współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w zakresie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu;

22)    współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

23)    realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Działań Priorytetu III RPO WM I;

24)    planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

Lista pracowników

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Dorota Kotecka 22 542 2494 p.o. Kierownika Kierownika
Mariusz Baranowski 22 542 2398 p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content