[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Wdrażania Projektów EFRR 4

Zadania:

1)   prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach priorytetów IV RPO WM(Działania 4.1, 4.2), V RPO WM(Działania 5.1, 5.2, 5.4), VI RPO WM (Działanie 6.1,6.3) XII RPO WM ( Działanie 12.1) RPO WM

2)   weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wniosków o płatność oraz prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;

3)   przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w zakresie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;

4)   sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów RPO WM II z zakresu zadań Wydziału;

5)   sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;

6)   sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową/w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II;

7)   współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji projektów;

8)   współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR oraz z Wydziałem Planowania i Analiz w sporządzaniu i wykonywaniu planu finansowego EFRR;

9)   rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;

10) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;

11) wprowadzanie danych do KSI, SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;

12) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem projektów;

13) przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;

14) wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFRR oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;

15) monitorowanie realizacji projektów w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących;

16) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność;

17) weryfikowanie wysokości dostępnej alokacji dla Działań w ramach EFRR w województwie mazowieckim przed podpisaniem umowy;

18) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;

19) monitorowanie projektów w okresie trwałości;

20) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów Osi Priorytetowych IV (Działania: 4.1, 4.2, 4.3 – w zakresie typów projektów Ograniczenie „niskiej emisji” i Sieci ciepłownicze i chłodnicze występujących w poddziałaniu 4.3.1), V (Działania: 5.1., 5.2, 5.4) i VI (Działanie 6.1) RPO WM II;

21) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w zakresie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu;

22) współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

23) realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Działań Priorytetu IV i VII RPO WM I;

24) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Klaudia Zaczkowska 22 542 2067 Zastępca Kierownika Wydziału
Dariusz Kowalczyk 22 542 2159 Kierownik Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content