[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Wdrażania Projektów EFS 2

Zadania:

1)    prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej X RPO WM II;

2)    przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w przedmiocie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;

3)    przechowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej X RPO WM II;

4)    weryfikowanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wniosków o płatność;

5)    sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów;

6)    sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach Osi Priorytetowej X RPO WM II;

7)    współdziałanie w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji Osi Priorytetowej X RPO WM II  i z udzielonej pomocy publicznej na podstawie oświadczeń Beneficjenta;

8)    współdziałanie w zakresie sporządzania i wykonywania planu finansowego EFS;

9)    rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;

10)  uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;

11)  wprowadzanie danych do KSI i SL 2014 w zakresie zadań Wydziału;

12)  współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFS w zakresie wprowadzania danych do aplikacji PEFS;

13)  współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFS w zakresie przyjmowania i zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;

14)  współdziałanie z Wydziałem Planowania i Analiz  w zakresie planowania finansowego i sporządzania sprawozdań z jego realizacji;

15)  współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej X RPO WM II;

16)  przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;

17)  przygotowywanie załącznika do projektu ustawy budżetowej w zakresie działalności Wydziału, we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz;

18)  wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFS oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;

19)  współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

20)  monitorowanie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej X RPO WM II;

21)  przygotowywanie dla Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich prognoz finansowych związanych z wdrażaniem EFS;

22)  prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;

23)  wprowadzanie danych do rejestru obciążeń na projekcie w KSI i SL 2014;

24)  planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

25)  monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;

26)  współdziałanie z Wydziałem Kontroli Projektów EFS w zakresie zgłaszania podmiotów do Rejestru Podmiotów Wykluczonych prowadzonego przez Ministra Finansów;

27)  przygotowywanie dokumentów w zakresie pracy Wydziału na potrzeby kontroli krzyżowych;

28)  monitorowanie podmiotów ubiegających się o dofinansowanie pod kątem figurowania w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów;

29)  dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, w ramach zespołów (Komisji Oceny Projektów) i udział w procesie negocjacji;

30)  realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Działań Priorytetu IX PO KL.

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Jacek Rawa 22 542 2410 Kierownik Wydziału
Dorota Czejarek 22 542 2062 Zastępca Kierownika Wydziału
Robert Towarek 22 542 2400 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content