[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Weryfikacji Formalnej i Pomocy Publicznej EFS

Zadania:

1)     prowadzenie spraw związanych z oceną formalną wniosków w tym:

a)    opiniowanie harmonogramów naboru wniosków w ramach RPO WM II, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,

b)    opiniowanie projektów dokumentacji konkursowej w ramach EFS,

c)    weryfikowanie wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach EFS,

d)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny formalnej wniosków,

e)    przygotowywanie projektów regulaminów dla zespołów oceniających wnioski i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu oceny formalnej wniosków,

f)    zapewnianie właściwej obsługi procesu związanego z powoływaniem zespołów (Komisji Oceny Projektów) dokonujących oceny formalnej projektów w ramach EFS,

g)    zapewnianie właściwej organizacji i obsługi prac Komisji Oceny Projektów                 w ramach EFS,

h)   dokonywanie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, w ramach zespołów (Komisji Oceny Projektów), przez pracowników IOK, w tym również przez pracowników oddziałów zamiejscowych w Radomiu, Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku i Siedlcach,

i)    przygotowywanie projektów informacji dla Beneficjentów o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFS,

j)    prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach oceny formalnej wniosków,

k)    przekazywanie wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym   do Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków EFS,

l)    dokonywanie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach EFS pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/de minimis;

2)    współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFS;

3)    wprowadzanie danych do KSI, SL 2014 oraz LSI, w zakresie zadań Wydziału;

4)    wykonywanie innych zadań zgodnych z Instrukcjami Wykonawczymi w zakresie dotyczącym Wydziału;

5)    współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego;

6)    dokonywanie oceny projektów pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/de minimis na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu;

7)    dokonywanie oceny projektów pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/de minimis na etapie wdrażania projektów;

8)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ de minimis;

9)    sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej/ de minimis;

10)  sporządzanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;

11)  uczestniczenie w kontroli projektów objętych pomocą publiczną/ de minimis;

12) dokonywanie oceny dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego umarzania w całości albo w części, odraczania spłaty, lub rozkładania na raty zobowiązań, wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie i postępowania w przypadku odwołania się Beneficjenta od otrzymanej decyzji administracyjnej.

Uwagi:

Lista pracowników:

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Edyta Nogaj 22 542 2464

Kierownik Wydziału

Agata Konieczek 22 542 2356 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content