[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wydziały

Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków EFRR

Zadania:

1)    opiniowanie harmonogramów naboru wniosków w ramach RPO WM II we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

2)    przygotowywanie informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczących założeń do konkursów na podstawie otrzymanych od IZ RPO WM wskazań do konkursów;

3)    przygotowywanie projektów dokumentacji konkursowej w ramach EFRR oraz projektów ogłoszenia o konkursie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi celem przekazania do zatwierdzenia do IZ RPO WM;

4)    przeprowadzanie naboru wniosków w ramach EFRR zgodnie z harmonogramem;

5)    przygotowywanie projektu regulaminu pracy komisji oceny projektów (regulamin KOP) w ramach RPO WM II;

6)    weryfikowanie pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach EFRR zgodnie z Kryteriami wyboru operacji finansowych w ramach EFRR;

7)    przekazywanie pozytywnie zweryfikowanych wniosków pod względem formalnym do Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR;

8)    wprowadzanie danych do LSI, KSI i SL 2014 w zakresie zadań Wydziału;

9)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny formalnej wniosków;

prowadzenie spraw związanych z informowaniem wnioskodawców o wynikach weryfikacji formalnej wniosków;

10)  dokonywanie oceny dokumentacji środowiskowej składanej przez wnioskodawców
w ramach konkursów w ramach EFRR, zgodnie z Kryteriami wyboru operacji finansowych w ramach RPO WM II;

11)  potwierdzanie statusu poprawności formalnej wniosków po zakończeniu etapu oceny formalnej;

12)  uczestniczenie w monitorowaniu wywiązywania się przez podmioty wnioskujące o środki z EFRR z zasady „zanieczyszczający płaci  ”;

13)  współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego.

14)  współdziałanie w zakresie wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WM II.

Uwagi:

Lista pracowników

Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Paweł Sitek 22 542 2489 Kierownik Wydziału
Andrzej Dzielski 22 542 2059 Zastępca Kierownika Wydziału

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content