[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-38/22 – Świadczenie gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego dla centrali telefonicznej i infolinii

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 15.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00350289/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/94e56447-e73b-463b-b0c4-135b2374ba40

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 73.185,00 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert:

Oferta 01 – Sieciowe Systemy Informatyczne Andrzej Kowalczyk, ul. Plac Zamkowy 24a/9, 55-200 Oława – 67.650,00 zł brutto;

Oferta 02 – Network Experts Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chojnowska 8, 03-583 Warszawa – 57.549,24 zł brutto.Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-09-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-09-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content