[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-41/21 – Usługa wsparcia związanego z utrzymaniem i monitorowaniem sieci oraz korelowaniem zdarzeń bezpieczeństwa w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w okresie 12 miesięcy

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 22.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00243167/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/62947949-4eb2-4177-b769-cbc477d51b66

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 100000,00 zł

 

Informacja z otwarcia ofert:

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

1) Network Experts Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chojnowska 8, 03-583 Warszawa – 54 612,00 zł;

2) IT arte Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa – 91 512,00 zł;

3) NGCS Sp. z o.o., ul. Władysława Syrokomli 3, 60-681 Poznań – 67 896,00 zł.Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content