[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-44/22 – Świadczenie usługi obsługi serwisowej i wsparcia technicznego dla wszystkich dostępnych funkcji na okres 36 miesięcy dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Next Generation Firewall

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP/ lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 18.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00398082/01 

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b132a6b6-0177-4180-bfd9-aec5bfceb2d8

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  55 733,35 zł.

Oferta, która wpłynęła w niniejszym postępowaniu:

IT arte Sp. z o.o. ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa – 51 660,00 zł bruttoZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Anna Pogorzelska
  • Wytwarzający:
  • Anna Pogorzelska
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-10-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-10-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content