[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/D-332-20/21 – Dostawa oprogramowania komputerowego

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 05.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00104128/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/862d143f-adbf-4629-b95e-fe5b3ea7bd23

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 20.000,00 PLNZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Wytwarzający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content