[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/D-332-26/22 – Dostawa oprogramowania komputerowego

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 15.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00258494/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ebf8cc3-371a-4726-889f-cde391b72e66

1. Oferta nr 01 – CORSOFT Andrzej Korzeniewski  ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa – 22 361,4 zł brutto;

2. Oferta nr 02 – IT MEDIA s.c.  J.Chojnowski, A.Perzanowski ul. Feliksa Pancera 6/36, 03-187 Warszawa – 22 205,19 zł brutto;

3. Oferta nr 03 – COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41- 400 Mysłowice – 24 477,00 zł brutto;

4. Oferta nr 04 – Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska – 22 079,73 zł brutto;

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 25 000 zł brutto.Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-07-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-07-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content