[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-16/21 – Opracowanie polsko-angielskiego albumu „Perły Mazowsza VI” prezentującego projekty dofinansowane z RPO WM 2014-2020 (3 integralne zadania)

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 16.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00149513/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ce3f2925-2d69-4dbc-89a6-712b2a349954Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content