[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-34/22 – Kompleksowa usługa cateringowa podczas dwóch dni trwania 12 Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie w 2022 r.

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 11.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP  00025801/01/P

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/be227254-10b6-4594-bf9e-7292f8d37ddf

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 120 400,00 PLN

Informacja z otwarcia ofert

Oferta 01. Granatoil Graniszewscy Sp. J. ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin Oddział: Zagórze 3, 05-079 Okuniew – 128 764,00 złZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Beata Garbarczyk
  • Wytwarzający:
  • Beata Garbarczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-08-11
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-08-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content