[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-60/22 – Usługa opracowania, przygotowania, druku przewodnika turystycznego w wersji dwujęzycznej, wykonania i druku mapy do przewodnika prezentującego projekty turystyczne finansowane z funduszy europejskich

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP/ lub /MJWPU_1/WZP

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 19.12.2022r. pod numerem 2022/BZP 00504079/01

 Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3fa37587-913d-46a2-94c8-7fafe8eece42

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 130.000,00 zł brutto

Oferta 1 – Euro Pilot Sp. z o. o. , ul. Konarskiego 3; 01-355 Warszawa –   121 140,00 zł bruttoZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Wytwarzający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-12-19
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-12-19

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content