[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WKR/U-332-52/21 – Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 13.12.2021 r. pod numerem  2021/BZP 00311098/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 37cb2ff6-b6a2-4bfe-a765-352e2ed3b3d5

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 240 000 zł.

Informacja z otwarcia ofert

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca:

Benefit Systems S.A.

Plac europejski 2, 00-844 Warszawa

cena 232 800 zł.

 Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Beata Garbarczyk
  • Wytwarzający:
  • Beata Garbarczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-12-13
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-12-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content