[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych:

  1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Szczegółowy opis zasad składania i rozpatrywania protestów zawiera dokumentacja właściwa dla danego konkursu, którego dotyczy złożony wniosek aplikacyjny. Pełna informacja zamieszczona jest na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content