[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

SKARGI I WNIOSKI W MAZOWIECKIEJ JEDNOSTCE WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiot skargi i wniosku
 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez MJWPU albo przez jej pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 3. Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 4. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą.
 5. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Przyjmowanie skarg i wniosków

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do MJWPU pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Wniesienie skargi lub wniosku przez pełnomocnika Wnioskodawcy wymaga załączenia pełnomocnictwa.
 2. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor MJWPU, bądź wyznaczona przez niego osoba przyjmuje interesantów w siedzibie MJWPU, w każdą środę, w godzinach od 15:30 do 16:30.

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków

 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w MJWPU koordynuje Wydział Kontroli Wewnętrznej.
 2. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. W przypadku, gdy MJWPU nie jest właściwa do załatwienia skargi lub wniosku, przekazuje skargę lub wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia bądź wpływu skargi lub wniosku właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek albo wskazuje wnoszącemu skargę lub wniosek organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 5. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, dla których MJWPU nie jest właściwa ze względu na przedmiot skargi lub wniosku, przekazuje się do organu właściwego, o ile treść pisma, skargi lub wniosku może wskazywać na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji publicznych.
 6. Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty ich wpływu do MJWPU.
 7. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego pisemnie.
 8. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie należy zawiadomić wnoszącego skargę lub wniosek, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-16
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content