[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ORGANIZACJA STOISKA MJWPU

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu 

Tytuł zamówienia: Organizacja stoiska MJWPU
Termin składania ofert: 23.04.2019 r. godzina 23:59
Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać mailowo
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: k.kutyla@mazowia.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Kutyła
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, obsługa Strefy „Gry o M” podczas wydarzenia plenerowego, które odbędzie się 1 maja 2019 r. w Warszawie.
Harmonogram realizacji zamówienia: Całość zamówienia będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2019 r. (termin wydarzenia 1 maja 2019 r.).
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: Maksymalna punktacja – 100 pkt = 100%

§ Cena (C) – maksymalnie 70 punktów:

Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną, która nie podlega odrzuceniu, otrzyma 70 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

 

min
C = –––––––– × 70 punktów
x

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”;

min = najniższa cena wynikająca ze złożonych, nie podlegających odrzuceniu ofert;

x = cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu;

 

§   Czas montażu/demontażu stoiska liczony w godzinach (T) – maksymalnie 30 punktów:

 

Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego w tym kryterium będzie oceniany czas montażu i demontażu stoiska  stanowiący przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy liczoną w godzinach.

Maksymalny czas montażu i demontażu stoiska stanowiących przedmiot umowy, będzie zgodny z terminem wskazanym przez Wykonawcę w przedłożonej przez niego ofercie cenowej, ale termin ten nie może być dłuższy niż 4 godziny na daną czynność (odpowiednio montaż i demontaż).

W zależności od zaoferowanego czasu montażu/demontażu stoiska, Wykonawca otrzyma punkt we wskazanym kryterium zgodnie z poniższa tabelą:

 

Czas montażu/demontażu stoiska

liczony w godzinach

Liczba punktów:
Czas montażu stoiska Czas demontażu stoiska
poniżej 2 godzin poniżej 2 godzin 30 pkt
od 2 godzin do poniżej 3 godzin od 2 godzin do poniżej 3 godzin 20 pkt
od 3 godzin do poniżej 4 godzin od 3 godzin do poniżej 4 godzin 10 pkt
4 godziny 4 godziny 0 pkt

 

Informacje dotyczące oferowanego czasu montażu/demontażu stoiska należy wskazać w Formularzu oferty. Wykonawca zobowiązany jest wskazać TYLKO JEDNĄ dostępną okoliczność spośród wszystkich wyszczególnionych przez Zamawiającego, którą faktycznie oferuje. W przypadku wskazania czasu montażu/ demontażu stoiska wynoszącego równe 4 godziny lub braku wskazania jakiejkolwiek okoliczności lub wskazania więcej niż jednej okoliczności, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w powyższym kryterium.

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas montażu/demontażu powyżej 4 godzin oferta zostanie odrzucona.

 

Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T

gdzie:

P = łączna liczba punktów

C = liczba punktów za kryterium „Cena”

T = liczba punktów za kryterium „Czas montażu/demontażu stoiska liczony w godzinach”

 

Ocena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane danej ofercie w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów.

 

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-04-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-04-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content