[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie 4 prelekcji z zakresu Zielonych zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Zielonych zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do oszacowania  usługi na załączonym formularzu wyceny. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Przedmiot zamówienia:

Prelekcja z zakresu zielonych zamówień publicznych dla: potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla ok. 112 osób tj. 4 prelekcje jednodniowe dla ok. 28 osobowych grup w 4 różnych terminach (min. wielkość grupy – 15).

 

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 • przygotowania i przeprowadzenia prelekcji przez eksperta (praktyka) z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z ww. tematyki (proszę o zapoznanie się z załącznikiem „doświadczenie eksperta”  oraz warunkami zawartymi w tym dokumencie – na etapie szacowania wartości usługi Zamawiający nie wymaga wypełniania dokumentu );
 • opracowania i przekazania Zamawiającemu materiału dydaktycznego dla uczestników szkolenia w postaci prezentacji.

 

Szkolenie w zakresie dydaktycznym powinno obejmować co najmniej 7 godzin szkoleniowych plus min. 30 min na pytania, konsultacje indywidualne (godzina szkoleniowa = 45min).

 Program szkolenia powinien zawierać min. takie aspekty jak:

 • Polityka w zakresie zielonych zamówień publicznych
 • Ustalanie priorytetów i zadań dotyczących GPP
 • Szkolenie i doradztwo
 • Źródła kryteriów dotyczących zielonych zamówień publicznych
 • Stosowanie systemów elektronicznych zamówień publicznych
 • Monitorowanie i przegląd zielonych zamówień publicznych
 • Procedura udzielania zamówień – Wprowadzenie
 • Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych
 • Wybór procedury
 • Konsultacje z uczestnikami rynku
 • Sporządzanie uzasadnienia biznesowego w odniesieniu do zielonych zamówień publicznych
 • Umowy ramowe
 • Określenie wymogów zamówienia
 • Określenie przedmiotu zamówienia
 • Środowiskowe specyfikacje techniczne
 • Określenie materiałów i metod produkcji
 • Korzystanie z ofert wariantowych
 • Stosowanie kryteriów i etykiet GPP
 • Udzielenie zamówienia
 • Ogólne zasady udzielenia zamówienia
 • Stosowanie środowiskowych kryteriów udzielenia zamówienia
 • Rachunek kosztów cyklu życia
 • Oferty rażąco niskie
 • Klauzule dotyczące realizacji zamówienia
 • Zasady dotyczące klauzul umownych
 • Klauzule dotyczące realizacji zamówienia w odniesieniu do dostawy towarów 6.3
 • Klauzule dotyczące realizacji zamówienia w odniesieniu do realizacji robót budowlanych lub usług
 • Monitorowanie zgodności z umową – weryfikacja zgodności ze specyfikacjami technicznymi

 

2. Miejsce wykonywania usługi:

Zamawiający zapewni salę szkoleniową z pełnym wyposażeniem zlokalizowaną w granicach m.st. Warszawy, nie dalej niż 3  km od Dworca Centralnego (licząc od Alei Jerozolimskich 54, 00-024 Warszawa)  dostosowaną do przeprowadzenia szkolenia dla zaplanowanej grupy osób. Szczegółowa informacja odnośnie miejsca szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy usługi min. tydzień przed datą pierwszego szkolenia. Zamawiający zapewni osobie prowadzącej laptop z dostępem do Internetu, podwieszony rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika, tablice typu flipchart itp.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać wykonane maksymalnie do 13.12.2019 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą z wyłączeniem świąt, dni wolnych od pracy, sobót i niedziel oraz dni wypadających pomiędzy dniami wolnymi od pracy.

 

4. Termin składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać na adres e-mail: szkolenia@mazowia.eu  do 6 czerwca 2019 r. do godziny 12.00.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

I ETAP OCENY OFERT

Wybór ofert w I etapie odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe. Do drugiego etapu zaproszenie otrzymają Wykonawcy (co najmniej dwóch, nie więcej niż trzech), którzy uzyskają najwyższą łączną ocenę obliczoną wg następujących kryteriów:

 • Cena przeprowadzenia 4 prelekcji – 55% – 55 pkt;
 • Doświadczenie trenera (szkolenia przeprowadzone z ww. tematyki) Sposób punktowania został szczegółowo opisany w załączniku „ doświadczenie eksperta” – 45 %. – 45 pkt

II ETAP OCENY OFERT

Co najmniej 2 potencjalnych Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w I etapie oceny zostaną poproszeni o przedstawienie próbki pracy w formie spotkania z przedstawicielami MJWPU, na tej podstawie Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy. Kryteria dotyczące oceny próbki pracy trenerów:

 1. metodyka prowadzenia szkolenia (50 pkt.)
 2. kompetencje trenerskie i komunikacyjne (50 pkt.)

 

Cena powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności związane z realizacją usługi, a w szczególności: wynagrodzenia, ewentualne koszty użytkowania własnego sprzętu oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

Uwaga: Na etapie szacowania wartości usługi  nie ma konieczności wypełnienia  załącznika:  „doświadczenie eksperta”.

Usługa  jest finansowane w całości ze środków publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Strzelczyk
 • Wytwarzający:
 • Michał Strzelczyk
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-05-30
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-05-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content