[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski.

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1.  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj(Dz.U.2021 poz.1129 ze zmianami)  jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adrese-mail: k.cieniuch@mazowia.eu (skany podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 23.12.2021 roku, godz. 08:00. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA MUSI SPEŁNIAĆ PONIŻSZE MINIMALNE KRYTERIA:

1. Minimalny obowiązkowy zakres informacji, który musi zawierać raport o podmiotach sprawdzanych i podmiotach powiązanych:

a) Podstawowe dane, tj. dane teleadresowe, NIP, REGON, KRS, data wpisu, miejsce wpisu, data rozpoczęcia działalności,

b) przedmiot działalności przedsiębiorstwa w tym opis PKD,

c) struktura własności: kapitał wniesiony, ilość udziałów, wartość udziałów, właściciele,

d) skład i informacje o osobach zasiadających w zarządzie, radzie nadzorczej oraz o właścicielach lub udziałowcach przedsiębiorstw / spółek (min. imię i nazwisko, wiek),

e) wskazanie sposobu reprezentacji przedsiębiorstwa,

f) wskazanie liczby zatrudnionych pracowników,

g) informacja o ewentualnym postępowaniu upadłościowym / likwidacyjnym / restrukturyzacyjnym,

h) raporty finansowe przedsiębiorstw (sprawozdania, bilanse, rachunki zysków i strat, informacje dodatkowe) – bieżące i archiwalne – o ile podmiot je publikuje,

i) ocena kondycji finansowej firmy i informacje historyczne pozwalające na dostrzeżenie tendencji wzrostowych lub spadkowych wartości firmy,

j) numery kont bankowych, w tym VAT,

k) wskazanie statusu podatnika VAT,

l) powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy przedsiębiorstwami – bieżące i archiwalne,

m) data aktualizacji danych z KRS/CEIDG nie starsza niż 1 dzień roboczy,

2. Minimalna funkcjonalność, którą musi spełnić system:

a) wprowadzenie równocześnie minimum dwóch numerów identyfikacyjnych (NIP / REGON / KRS / PESEL) w celu sprawdzenia ścieżki powiązań kapitałowo – osobowych pomiędzy podmiotami i możliwość wygenerowania wyniku do pliku w formacie .pdf. System powinien dawać możliwość weryfikacji powiązań kapitałowo – osobowych pomiędzy podmiotami do co najmniej 3 stopnia. „3 stopień powiązań” oznacza sytuację, w której firma A jest powiązana z firmą D poprzez dwa inne podmioty zgodnie ze schematem: A-B-C-D,

b) aktualizację danych finansowych (za rok, w którym podmiot jest weryfikowany) – minimum 40 skutecznych aktualizacji w cenie oferty, przy czym za skuteczną aktualizację danych finansowych uważa się uzyskanie kompletnej informacji, udostępnionej w terminie do 5 dni roboczych od złożenia takiego zapotrzebowania przez uprawnionego pracownika,

c) hurtowe sprawdzanie statusu VAT podmiotów (przynajmniej 4000 NIP-ów /m-c)

d) monitoring (firm, osób)

e) eksport do pliku Excel minimum 25 000 rekordów w cenie oferty;

f) generowanie raportów (np. w formatach .pdf, .doc lub .xls) przez wszystkie osoby posiadające dostęp do systemu. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, w którym raporty będą generowane lub konwertowane z innych formatów przy pomocy innego oprogramowania (np. wtyczki w przeglądarce) po stronie Zamawiającego. Raporty muszą być wygenerowane po stronie systemu informatycznego Wykonawcy, a użytkownicy muszą mieć możliwość ściągnięcia ich za pomocą powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Chrome, Internet Explorer);

g) bezpieczną i równoczesną pracę dla min. 10 użytkowników.

h) dostęp w czasie rzeczywistym on-line przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

3. Zapewnienie dostępu testowego do bazy danych on-line przez co najmniej 3 dni robocze dla co najmniej 2 uprawnionych pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na etapie od złożenia oferty do wyłonienia Wykonawcy w celu sprawdzenia funkcjonalności systemu.

 • SOPZ

  [Wielkość pliku: 17 KB]. Data dodania: 2021-12-14
 • Wzór umowy

  [Wielkość pliku: 770 KB]. Data dodania: 2021-12-14

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Wojciech Bejda
 • Wytwarzający:
 • Wojciech Bejda
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-12-14
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-12-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content