[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/D-332-10/22 – Wykonanie i dostawa gry informacyjno-promocyjnej pod roboczą nazwą „Memo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP/ lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 12.04.2022  r. pod numerem 2022/BZP 00119774/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96a2e197-45cc-46b3-876e-20b830c54e27

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia     100 000 PLN

 
Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Beata Garbarczyk
  • Wytwarzający:
  • Beata Garbarczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content