[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP.331-1-11/24.D.WIPFE – Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2025 rok w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz w wyjątkowych przypadkach, kiedy komunikacja za pośrednictwem platformy jest niemożliwa – poczty elektronicznej. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-Zamówienia w dniu 19.03.2024r. pod numerem: 2024/BZP 00251136/01

Ogłoszenie postępowania na Platformie e-Zamówienia: EZamówienia 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 130 000 zł brutto Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Maria Borodej
  • Wytwarzający:
  • Maria Borodej
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-03-19
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-03-19

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content