[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP.331-1-21/24.D.WIPFE – Wykonanie i dostawę puzzli informacyjno-promocyjnych (dwie różne plansze wraz z pudełkami i ulotkami) oraz obrazów „malowanie po numerach” promujących fundusze europejskie

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz w wyjątkowych przypadkach, kiedy komunikacja za pośrednictwem platformy jest niemożliwa – poczty elektronicznej. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-Zamówienia w dniu 30.04.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00308692/01

Ogłoszenie postępowania na Platformie e-Zamówienia:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-57200bd5-06e5-11ef-9b7e-467806a93518

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 150 000 PLN

 

 Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Anna Pogorzelska
  • Wytwarzający:
  • Anna Pogorzelska
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-04-30
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-04-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content