[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP.331-1-5/24.U.WSP – Obsługa maksymalnie 191 szkoleń jednodniowych organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz w wyjątkowych przypadkach, kiedy komunikacja za pośrednictwem platformy jest niemożliwa – poczty elektronicznej. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28.02.2024 r. pod numerem 122031-2024, numer wydania Dz. U. S: 42/2024

Ogłoszenie postępowania na Platformie e-Zamówienia: EZamowienia

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia podstawowego 1775798.06 PLNZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content