[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/D-332-21/22 – Dostawa przełączników sieciowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 13.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00207203/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8b32052-6208-4ddd-86d9-12da83ce2f02

Informacja z otwarcia ofert:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferty odczytana w dniu otwarcia ofert (zł brutto) Okres gwarancji
(w miesiącach)
Część 1 Część 2 Część 3 Część 1 Część 2 Część 3
01 System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec 118.704,84 zł nie dotyczy nie dotyczy 60 miesięcy nie dotyczy nie dotyczy
02 IT arte Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa 111.228,90 zł 137.062,59 zł 144635,70 zł 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcyZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-13
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content